ระบบการดำเนินการพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
ผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน

ตัวชี้วัดที่ 45 : ร้อยละความสำเร็จของส่วนราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด

79.32 %

ภาพรวม

More info

93.42 %

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

More info

78.02 %

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ

More info

84.62 %

หน่วยงานส่วนกลาง

More info
My logo