ร้องทุกข์ร้องเรียน Person

ทั้งหมด 13 ผลลัพธ์

ประชากร แยกหน่วยบริการ แยกเพศ แยก TypeArea
รหัสหน่วยบริการชื่อ่หน่วยบริการชายหญิงTypeArea1TypeArea2TypeArea3TypeArea4รวม
05001โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองม่วง1,7431,6852,0511,057342863,428
05002โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสำโรง4,2624,2015,2702,0972868108,463
05003โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแดง2,6562,5353,0561,2463685215,191
05004โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองบัวแดง2,3932,3122,7171,1232985674,705
05005โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวหนองคู2,6062,4823,34391898185,088
05006โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองโพธิ์3,4423,3424,0641,5372159686,784
05007โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปอพาน3,1403,0953,1141,978761,0676,235
05008โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองสระ2,4962,4242,4551,2482629554,920
05009โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองเม็ก4,2134,1554,7862,2885587368,368
05010โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวเข่าแตก3,3133,3324,3241,833154736,645
05011โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองกุง2,6602,4793,0831,638303885,139
05012โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปลาขาว2,8812,7693,5041,654584345,650
11056โรงพยาบาลนาเชือก10,1928,4975,1122,21070510,66218,689
  45,99743,30846,87920,8272,91418,68589,305
ที่มา : HDC แฟ้ม person,t_person_cid