สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาดูน
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาดูน
ภาพนายก
นายชาติธนา ปัตตาลาโพธิ์
สาธารณสุขอำเภอนาดูน
จัดตั้งใหม่เมื่อวันที่ 01 เมษายน 2562
ดาวน์โหลดตราอัตลักษณ์กระทรวงฯ logo
logo
ดูทั้งหมด..13

News !! News

ประชาสัมพันธ์

สถานการณ์โควิด 19 ประจำวันที่ 26 ธันวาคม 2564
    [] [วันที่ : 2021-12-26 ,อ่าน : 15 ,โดย : นายสมัย ทองพูล ]
Time Line ผู้ป่วยโควิด 19 รายที่ 11335
    [] [วันที่ : 2021-12-26 ,อ่าน : 14 ,โดย : นายสมัย ทองพูล ]
Time Line ผู้ป่วยโควิด 19 รายที่ 11346
    [] [วันที่ : 2021-12-26 ,อ่าน : 32 ,โดย : นายสมัย ทองพูล ]
สถานการณ์โควิด 19 ประจำวันที่ 25 ธันวาคม 2564
    [] [วันที่ : 2021-12-25 ,อ่าน : 20 ,โดย : นายสมัย ทองพูล ]
สถานการณ์โควิด 19 ประจำวันที่ 21 ธันวาคม 2564
    [] [วันที่ : 2021-12-21 ,อ่าน : 15 ,โดย : นายสมัย ทองพูล ]
สถานการณ์โควิด ประจำวันที่ 24 ธันวาคม 2564
    [] [วันที่ : 2021-12-14 ,อ่าน : 19 ,โดย : นายสมัย ทองพูล ]
แผนปฏิบัติ เครือข่ายสุขภาพอำเภอนาดูน ปี 2564
    [] [วันที่ : 2020-12-11 ,อ่าน : 136 ,โดย : นายสมัย ทองพูล ]
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563
    [] [วันที่ : 2020-03-10 ,อ่าน : 238 ,โดย : นายสมัย ทองพูล ]
คำสั่งมอบอำนาจจังหวัดมหาสารคามที่3154/2562
    [] [วันที่ : 2020-02-19 ,อ่าน : 223 ,โดย : นายสมัย ทองพูล ]
คำสั่งมอบอำนาจ กระทรวงสาธารณสุข 1932/2555
    [] [วันที่ : 2020-02-19 ,อ่าน : 208 ,โดย : นายสมัย ทองพูล ]

Archives New !!

หนังสือราชการ (ใหม่ !! รอลงรับ)

 • ขอเชิญประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางบันทึกข้อมูล และการจัดการข้อมูลผ่านโปรแกรม
      [มค 0032.003/ว 162 : ปกติ] [วันที่ : 2022-01-19 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : รพ.มค/รพช/สสอ ]
 • new แจ้งส่งมอบครุภัณฑ์
      [มค 0032.00/ว 166 : ปกติ] [วันที่ : 2022-01-20 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : รพช/สสอ.ทุกแห่ง ]
 • new ขอเชิญประชุม
      [มค 0032.002/ว 167 : ปกติ] [วันที่ : 2022-01-20 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : รพ.มค/รพช/สสอ./หนงกลุ่มงาน ]
 • new ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการดูแลผู้ป่วยระยะประคับประคอง ฯด้วยกัญชาทงการแพทย์แผนไทย
      [มค 0032.011/ว 172 : ปกติ] [วันที่ : 2022-01-20 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : รพ.มค/รพช/สสอ ]
 • new ขอเชิญประชุมเพื่อจัดทำโครงการส่งเสริมสุขภาพเด้กร้อยแก่นสารสินธุ์ ดี เก่ง มีสุข ระดับอำเภอ
      [มค 0032.006/ว 1174 : ปกติ] [วันที่ : 2022-01-20 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : นายอำเภอทุกอำเภอ ]
 • new ขอความร่วมมือในการจัดตั้งสถานีสุขภาพ
      [มค 0032.00/ว 175 : ปกติ] [วันที่ : 2022-01-20 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : รพ.มค/รพช/สสอ ]
 • new ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม
      [มค 0032.009/ว 176 : ปกติ] [วันที่ : 2022-01-20 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : รพ.มค/รพช/สสอ ]
 • new การดำเนินการตามผลการประชุมคณะกรรมการบรหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
      [มค 0032.007/ว 178 : ด่วนที่สุด] [วันที่ : 2022-01-20 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : รพ.มค/รพช/สสอ ]
 • new ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ฯ
      [มค 0032.007/ว 179 : ด่วนที่สุด] [วันที่ : 2022-01-20 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : รพ.มค/รพช/สสอ ]
 • new ขอให้เร่งรัดการฉีดวัคซีน
      [มค 0032.007/ว 180 : ด่วนที่สุด] [วันที่ : 2022-01-20 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : รพ.มค/รพช/สสอ ]
 • new ขอเชิญทีม TO BEE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE และผู้สนใจเข้าร่วมการแข่งขัน
      [มค 0032.009/ว 1182 : ปกติ] [วันที่ : 2022-01-20 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : นายอำเภอทุกอำเภอ ]
 • new ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม
      [มค 0032.001.3/ว 184 : ปกติ] [วันที่ : 2022-01-20 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : รพ.มค/รพช/สสอ/หนงกลุ่มงาน ]
 • new ขอให้ส่งเงินสงเคราะห์สมาชิกถึงแก่กรรม
      [มค 0032.010/ว 185 : ปกติ] [วันที่ : 2022-01-20 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : รพช/สสอ/หน.กลุ่มงาน ]
 • ดูทั้งหมด..8979

  Archives

  หนังสือราชการ (ลงรับในระบบสารบรรณ)

 • ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่อายุครบกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรไทย ฯ
      [มค 0032.001.3/ว 148 : ปกติ] [วันที่ : 2022-01-19 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : รพ.มค/รพช/สสอ/หน.กลุ่มงาน ]
 • บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์
      [มค 0032.001.3/ว 149 : ปกติ] [วันที่ : 2022-01-19 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : รพ.มค/รพช/สสอ/หน.กลุ่มงาน ]
 • บัญชีนวัตรกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม พฤศจิกายน 2564
      [มค 0032.001.3/ว 150 : ปกติ] [วันที่ : 2022-01-19 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : รพ.มค/รพช/สสอ/หน.กลุ่มงาน ]
 • แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
      [มค 0032.001.3/ว 151 : ปกติ] [วันที่ : 2022-01-19 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : รพ.มค/รพช/สสอ/หน.กลุ่มงาน ]
 • แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการออกนิเทศงานสาธารณสุข
      [มค 0032.002/ว 153 : ปกติ] [วันที่ : 2022-01-19 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : รพ.นาดูน/สสอ.นาดุน/หน.กลุ่มงาน ]
 • ดูทั้งหมด..9

  News !! News

  ประกวดราคาจัดซ์้อจัดจ้าง

  แผนจัดซื้อจัดจ้าง รพ.สต.นาฝาย ปีงบประมาณ 2564
      [] [วันที่ : 2021-02-01 ,อ่าน : 113 ,โดย : นายสมัย ทองพูล ]
  แผนจัดซื้อจัดจ้าง รพ.สต.กู่โนนเมือง ปีงบประมาณ 2564
      [] [วันที่ : 2021-02-01 ,อ่าน : 125 ,โดย : นายสมัย ทองพูล ]
  แผนจัดซื้อจัดจ้าง รพ.สต.หนองผง ปีงบประมาณ 2564
      [] [วันที่ : 2021-02-01 ,อ่าน : 103 ,โดย : นายสมัย ทองพูล ]
  แผนจัดซื้อจัดจ้าง รพ.สต.หนองไผ่ ปีงบประมาณ 2564
      [] [วันที่ : 2021-02-01 ,อ่าน : 127 ,โดย : นายสมัย ทองพูล ]
  แผนจัดซื้อจัดจ้าง รพ.สต.หัวดง ปีงบประมาณ 2564
      [] [วันที่ : 2021-02-01 ,อ่าน : 107 ,โดย : นายสมัย ทองพูล ]
  แผนจัดซื้อจัดจ้าง รพ.สต.ดงบัง ปีงบประมาณ 2564
      [] [วันที่ : 2021-02-01 ,อ่าน : 104 ,โดย : นายสมัย ทองพูล ]
  แผนจัดซื้อจัดจ้าง รพ.สต.ดงยาง ปีงบประมาณ 2564
      [] [วันที่ : 2021-02-01 ,อ่าน : 125 ,โดย : นายสมัย ทองพูล ]
  แผนจัดซื้อจัดจ้าง รพ.สต.ดอนดู่ ปีงบประมาณ 2564
      [] [วันที่ : 2021-02-01 ,อ่าน : 118 ,โดย : นายสมัย ทองพูล ]
  แผนจัดซื้อจัดจ้าง รพ.สต.โพธิ์ทอง ปีงบประมาณ 2564
      [] [วันที่ : 2021-02-01 ,อ่าน : 126 ,โดย : นายสมัย ทองพูล ]
  ดูทั้งหมด..25

  News !! News

  แผนจัดซื้อจัดจ้าง

  new แผนจัดซืัอจัดจ้าง รพ.สต.หนองแต้น้อย ปีงบประมาณ 2565
      [] [วันที่ : 2022-01-20 ,อ่าน : 2 ,โดย : นายสมัย ทองพูล ]
  แผนจัดซืัอจัดจ้าง รพ.สต.กู่โนนเมือง ปีงบประมาณ 2565
      [] [วันที่ : 2022-01-18 ,อ่าน : 3 ,โดย : นายสมัย ทองพูล ]
  แผนจัดซืัอจัดจ้าง รพ.สต.นาฝาย ปีงบประมาณ 2565
      [] [วันที่ : 2022-01-17 ,อ่าน : 4 ,โดย : นายสมัย ทองพูล ]
  แผนจัดซืัอจัดจ้าง รพ.สต.ดงบัง ปีงบประมาณ 2565
      [] [วันที่ : 2022-01-17 ,อ่าน : 4 ,โดย : นายสมัย ทองพูล ]
  แผนจัดซืัอจัดจ้าง รพ.สต.ดงยาง ปีงบประมาณ 2565
      [] [วันที่ : 2022-01-17 ,อ่าน : 4 ,โดย : นายสมัย ทองพูล ]
  แผนจัดซืัอจัดจ้าง รพ.สต.หนองแต้น้อย ปีงบประมาณ 2565
      [] [วันที่ : 2022-01-17 ,อ่าน : 4 ,โดย : นายสมัย ทองพูล ]
  แผนจัดซื้อจัดจ้าง รพ.สต.โพธิ์ทอง ปีงบประมาณ 2565
      [] [วันที่ : 2022-01-10 ,อ่าน : 5 ,โดย : นายสมัย ทองพูล ]
  แผนจัดซื้อจัดจ้าง รพ.สต.หนองแต้น้อย ปีงบประมาณ 2564
      [] [วันที่ : 2021-02-14 ,อ่าน : 118 ,โดย : นายสมัย ทองพูล ]
  แผนจัดซื้อจัดจ้าง รพ.สต.กู่โนนเมือง ปีงบประมาณ 2564
      [] [วันที่ : 2021-02-01 ,อ่าน : 112 ,โดย : นายสมัย ทองพูล ]
  แผนจัดซื้อจัดจ้าง รพ.สต.นาฝาย ปีงบประมาณ 2564
      [] [วันที่ : 2021-02-01 ,อ่าน : 113 ,โดย : นายสมัย ทองพูล ]

  Nadun District Public Health Office ©2022

  Design by: bancha_u@hotmail.com