สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาดูน
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาดูน
ภาพนายก
นายชาติธนา ปัตตาลาโพธิ์
สาธารณสุขอำเภอนาดูน
จัดตั้งใหม่เมื่อวันที่ 01 เมษายน 2562
ดาวน์โหลดตราอัตลักษณ์กระทรวงฯ logo
logo

Archives New !!

หนังสือราชการ (ใหม่ !! รอลงรับ)

 • ขอส่งสำเนาหนังสือ
      [มค 0032.001.5/ว 2247 : ปกติ] [วันที่ : 2020-08-04 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : รพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ ]
 • ขอส่งสำเนาหนังสือ
      [มค 0032.001.5/ว 2248 : ปกติ] [วันที่ : 2020-08-04 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : รพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ ]
 • ขอส่งสำเนาหนังสือ
      [มค 0032.001.5/ว 2249 : ปกติ] [วันที่ : 2020-08-04 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : รพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ ]
 • ขอส่งสำเนาหนังสือ
      [มค 0032.001.5/ว 2250 : ปกติ] [วันที่ : 2020-08-04 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : รพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ ]
 • ส่งสรุปรายงานการประชุมและข้อสั่งการในการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทยืและการสาธารณสุข(EOC)ครั้งที่24/2563
      [มค 0032.002/ว 2253 : ปกติ] [วันที่ : 2020-08-04 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : รพ.มค/รพช/สสอ/หน.กลุ่มงาน ]
 • ขอเชิญข้าราชการที่บรรจุใหม่เข้ารับการอบรมตามโครงการพัฒนาข้าราชการใหม่ เขตสุขภาพที่ 7 ฯ
      [มค 0032.00/ว 2255 : ปกติ] [วันที่ : 2020-08-04 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : รพ.มค/รพช/สสอ/กลุ่มงาน ]
 • ขอส่งสำเนาหนังสือ
      [มค 0032.001.5/ว 2257 : ปกติ] [วันที่ : 2020-08-04 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : รพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ ]
 • ขอส่งสำเนาหนังสือ
      [มค 0032.001.5/ว 2258 : ปกติ] [วันที่ : 2020-08-04 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : รพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ ]
 • ขอส่งสำเนาหนังสือ
      [มค 0032.001.5/ว 2259 : ปกติ] [วันที่ : 2020-08-04 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : รพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ ]
 • ส่งสำเนาคำส่ังบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการ
      [มค 0032.012/ว 2268 : ปกติ] [วันที่ : 2020-08-05 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : นายอำเภอทุกอำเภอ ]
 • การรายงานผลการดำนเนิงานตามตัวชี้วัดที่ 4 อำเภอผ่านเกณฑ์การประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอฯ
      [มค 0032.002/ว 2270 : ปกติ] [วันที่ : 2020-08-05 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : สสอ. ]
 • การคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนระดับสูง
      [มค 0032.012/ว 2272 : ปกติ] [วันที่ : 2020-08-05 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : รพ.เชียงยืน/บรบือ/วาปีปทุม/ยางสีสุราช/กุดรัง/สสอ.นาดูน/โกสุมพิสัย/วาปีปทุม/ชื่นชม ]
 • ขอความร่วมมือส่งรูปเล่มผลการดำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนฯ
      [มค 0032.009/ว 2274 : ปกติ] [วันที่ : 2020-08-05 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : รพ.มค/รพช.ทุกแห่ง ]
 • การดำเนินงานคลินิกเลิกบุหรี่แบบครบวงจร
      [มค 0032.009/ว 12899 : ปกติ] [วันที่ : 2020-08-05 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : นายอำเภอทุกอำเภอ ]
 • ขอให้เข้านำเสนอผลงานจากการประเมินบุคคลและผลงานทางวิชาการ
      [มค 0032.012/933 : ปกติ] [วันที่ : 2020-08-05 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : หัวหน้ากลุ่มงานแแพทย์แผนไทย ]
 • การให้กู้เงิน โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อบุคลากรภาครัฐ ปี 2563
      [มค 0032.001/ว 2282 : ปกติ] [วันที่ : 2020-08-06 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : รพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ ]
 • ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการดำเนินงานตามโครงการพัฒนากัญชาสำหรับการใช้ทางการแพทย์แผนไทยฯ
      [มค 0032.011/ว 2283 : ปกติ] [วันที่ : 2020-08-06 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : นายอำเภอฯ ]
 • ส่งแผนปฏิบัติการหน่วยเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยด้านอาหาร
      [มค 0032.004/ว 2284 : ปกติ] [วันที่ : 2020-08-06 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : รพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง ]
 • ขอส่งสำเนาหนังสือ
      [มค 0032.001.5/ว 2286 : ปกติ] [วันที่ : 2020-08-06 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : รพ.มค/รพช/สสอ/กลุ่มงาน ]
 • ขอส่งสำเนาคำสั่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุขลาออกจากการปฏิบัติงานในระหว่างสัญาจ้าง
      [มค 0032.012/937 : ปกติ] [วันที่ : 2020-08-06 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : สสอ.นาดูน ]
 • ขอส่งสำเนาหนังสือ
      [มค 0032.001.5/ว 2289 : ปกติ] [วันที่ : 2020-08-06 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : รพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงาน ]
 • ซักซ้อมแนวทางปฏิบัิตการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
      [มค 0032.001.3/ว 2290 : ปกติ] [วันที่ : 2020-08-06 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง ]
 • แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
      [มค 0032.001.3/ว 2291 : ปกติ] [วันที่ : 2020-08-06 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : รพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงาน ]
 • ประเมินผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ราชการกำหนด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19)
      [มค 0032.013/ว 12967 : ปกติ] [วันที่ : 2020-08-06 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : นายอำเภอทุกอำเภอ ]
 • ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ
      [มค 0032.012/ว 2293 : ปกติ] [วันที่ : 2020-08-06 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : รพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงาน ]
 • ส่งข่าวสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
      [มค 0032.004/ว 2297 : ปกติ] [วันที่ : 2020-08-07 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : รพ.มค/รพช/สสอ ]
 • ขอส่งสำเนาหนังสือ
      [มค 0032.001.5/ว 2298 : ปกติ] [วันที่ : 2020-08-07 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : รพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ ]
 • ขอส่งสำเนาหนังสือ
      [มค 0032.001.5/ว 2299 : ปกติ] [วันที่ : 2020-08-07 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : รพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ ]
 • ดูทั้งหมด..5994

  Archives

  หนังสือราชการ (ลงรับในระบบสารบรรณ)

 • ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรุบุคคล สสจ.มค
      [มค 0032.012/ว 2243 : ปกติ] [วันที่ : 2020-08-04 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : รพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง ]
 • ขอให้รายงานผลกระทบจากวาตภัยดินโคลนถล่ม และอุทกภัย
      [มค 0032.002/ว 2244 : ปกติ] [วันที่ : 2020-08-04 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : รพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง ]
 • ขอส่งสำเนาหนังสืออประชาสัมพันธ์ และขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลจักษุเบื้องต้น
      [มค 0032.012/ว 12723 : ปกติ] [วันที่ : 2020-08-03 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : นายอำเภอทุกอำเภอ ]
 • ขอเชิญเข้าร่วมส้มมนาวิชาการ ครั้งที่ 32 เรื่อง บริการพยาบาลในฐานวิถีชีวิตใหม่
      [มค 0032.012/ว 2240 : ปกติ] [วันที่ : 2020-08-03 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : รพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ ]
 • ส่งวารสาร Smart Life By อย.
      [มค 0032.004/ว 2238 : ปกติ] [วันที่ : 2020-08-03 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : รพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง ]
 • Nadun District Public Health Office ©2020

  Design by: bancha_u@hotmail.com