สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาดูน
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาดูน
ภาพนายก
นายชาติธนา ปัตตาลาโพธิ์
สาธารณสุขอำเภอนาดูน
จัดตั้งใหม่เมื่อวันที่ 01 เมษายน 2562
ดาวน์โหลดตราอัตลักษณ์กระทรวงฯ logo
logo

Archives New !!

หนังสือราชการ (ใหม่ !! รอลงรับ)

 • ขอแจ้งรูปแบบการออกนิเทศงานสาธารณสุขรอบที่ 2/2563 ร่วมกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับอำเภอฯ
      [มค 0032.002/ว 2029 : ปกติ] [วันที่ : 2020-07-09 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : ีรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ ]
 • ขอส่งประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นลูกจ้างชั่คราว(รายวัน) ด้วยเงินนอกงบประมาณประเภทเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2563
      [มค 0032/ว 3 : ปกติ] [วันที่ : 2020-07-09 ,โดย : โรงพยาบาลนาดูน,ถึง : เจ้าพนักงานธุรการ ]
 • ขอส่งสำเนาหนังสือ
      [มค 0032.001.2/ว 2032 : ปกติ] [วันที่ : 2020-07-10 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : ีรพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง ]
 • ขอประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการนานาชาติไวรัสโคโรนา COVID 19ฯ
      [มค 0032.007/ว 2034 : ปกติ] [วันที่ : 2020-07-10 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : รพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง ]
 • ขอเชิญประชุมติดตามผลการดำเนินงานด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกและหมอพื้นบ้านในจังหวัดมหาสารคาม
      [มค 0032.011/ว 11388 : ปกติ] [วันที่ : 2020-07-10 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : นายอำเภอนาดูน/กันทรวิชัย/แกดำ/กุดรัง/วาปีปทุม ]
 • ขอส่งสำเนาหนังสือ
      [มค 0032.001.5/ว 2040 : ปกติ] [วันที่ : 2020-07-10 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : รพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ ]
 • ขอส่งสำเนาหนังสือ
      [มค 0032.001.5/ว 2041 : ปกติ] [วันที่ : 2020-07-10 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : รพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ ]
 • ขอส่งสำเนาหนังสือ
      [มค 0032.001.5/ว 2042 : ปกติ] [วันที่ : 2020-07-10 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : รพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ ]
 • ขอส่งสำเนาหนังสือ
      [มค 0032.001.5/ว 2043 : ปกติ] [วันที่ : 2020-07-10 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : รพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ ]
 • ขอส่งสำเนาหนังสือ
      [มค 0032.001.5/ว 2044 : ปกติ] [วันที่ : 2020-07-10 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : รพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ ]
 • ขอส่งสำเนาหนังสือ
      [มค 0032.001.5/ว 2045 : ปกติ] [วันที่ : 2020-07-10 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : รพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ ]
 • ขอส่งสำเนาหนังสือ
      [มค 0032.001.5/ว 2046 : ปกติ] [วันที่ : 2020-07-10 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : รพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ ]
 • ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์สื่อความรู้อิเล็กทรอนิกส์ฯ
      [มค 0032.007/ว 2051 : ปกติ] [วันที่ : 2020-07-10 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : รพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแ่หง ]
 • ดูทั้งหมด..5893

  Archives

  หนังสือราชการ (ลงรับในระบบสารบรรณ)

 • ขอปิดการยืนคำขออนุมัติจัดซื้อคอมพิวเตอร์และการรายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
      [มค 0032.002/ว 2020 : ปกติ] [วันที่ : 2020-07-09 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : รพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง ]
 • ขอให้รายงานผลการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจำปี 2563
      [มค 0032.002/ว 2021 : ปกติ] [วันที่ : 2020-07-09 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : รพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง ]
 • ขอแจ้งเลื่อนการประเมินผลการดำเนินงาน NCD Clinic Plus
      [มค 0032.009/ว 11191 : ปกติ] [วันที่ : 2020-07-08 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : นายอำเภอนาเชือก/นาดูฯ ]
 • ส่งสรุปรายงานการประชุมและข้อสั่งการในการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข
      [มค 0032.002/ว 2012 : ปกติ] [วันที่ : 2020-07-08 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : รพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ ]
 • ขอให้นัดกลุ่มเป้าหมายเพื่อเข่า่วมกิจกรรมปรับพฤติกรรมการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยฯ
      [มค 0032.006/ว 11257 : ปกติ] [วันที่ : 2020-07-08 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : นายอำเภอทุกอำเภอ ]
 • Nadun District Public Health Office ©2020

  Design by: bancha_u@hotmail.com