หนังสือลงรับทั้งหมด

แสดง 1 ถึง 20 จาก 1,757 ผลลัพธ์

หนังสือราชการ (ลงรับในระบบสารบรรณ)

#เลขทะเบียนเลขที่หนังสือลงวันที่เรื่องจากถึงวันที่ส่งวันที่รับdownload
1-มค 0032.002/ว 33142020-11-30ขอเชิญร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหน.กลุ่มงาน2020-11-30 11:50:002020-11-30
2-มค 0032.010/ว 33202020-11-30มอบหมายอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยและมอบอำนาจการบังคับบัญชาสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพช./สสอ./หน.กลุ่มงาน2020-11-30 14:13:002020-11-30
3-มค 0032.010/ว 33192020-11-30การมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนกระทรวงสาธารณสุขในเรื่องเกี่ยวกับการใช้ที่ดินสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพช/สสอ/หน.กลุ่มงาน2020-11-30 14:08:002020-11-30
4-มค 0032.010/ว 33182020-11-30การมอบอำนาจอนุมัติจ่ายเงินบำรุงสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพช/สสอ/กลุ่มงาน2020-11-30 14:04:002020-11-30
5-มค 0032.010/ว 33172020-11-30โครงการอบรมวิชาการ สมาคมนักกฎหมายสาธารณสุขสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ/หน.กลุ่มงานบริหาร2020-11-30 14:01:002020-11-30
6-มค 0032.001.1/ว 33132020-11-30ขอเชิญจัดกิจกรรมเสียงตามสายสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหนงกลุ่มงาน/2020-11-30 11:47:002020-11-30
7-มค 0032.00/ว 33122020-11-30ขอส่งคำสั่งแต่งตั้งผู้อยู่เวรและผ฿้ตรวจรักษาการณ์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหน.กลุ่มงาน/เลขา2020-11-30 11:44:002020-11-30
8-มค 0032.012/ว 33012020-11-30แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2020-11-30 09:01:002020-11-30
9-มค 0032.002/ว 32912020-11-26สำรวจโครงการตามแนวพระราชดำริ และข้อมูลการทูลเกล้าฯ ถวายฎีกาของราษฎรในพื้นที่จังหวัดมหาสารคามสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหน.กลุ่มงานทุกกลุ่มงาน2020-11-26 08:58:002020-11-27
10-มค 0032.007/ว 32942020-11-26ประชาสัมพันธ์ส่งบทความวิชาการ วารสารสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมืองสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานฯ2020-11-26 14:39:002020-11-27
11-มค 0032.005/ว 32962020-11-26แจ้งการโอนเงิน CF สนับสนุน สสอ.กันทรวิชัยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามสสอ.กันทรวิชัย/หัวหน้ายุทธศาสตร์2020-11-26 15:06:002020-11-27
12-มค 0032.005/ว 32972020-11-26แจ้งการโอนเงิน CF สนับสนุน รพ.สต.ท่าตูมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามสสอ.เมือง / หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์2020-11-26 15:08:002020-11-27
13-มค 0032.005/ว 32982020-11-26แจ้งการโอนเงิน CF สนับสนุน สสอ.ชื่นชมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามสสอ.ชื่นชม/หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์2020-11-26 15:10:002020-11-27
14-มค 0032.005/ว 32992020-11-26แจ้งการโอนเงิน CF สนับสนุน สสอ.ยางสีสุราชสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.ยางสีสุราช/หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์2020-11-26 15:18:002020-11-27
15-มค 0032.001.1/ว 33002020-11-26ขอเชิญประชุม คณะกรรมการบริหารสำนักงานสาธารณสุจังหวัดมหาสารคามสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามผู้บริหารฯ/หน.กลุ่มงานฯ/รองหัวหน้ากลุ่มงานฯ2020-11-26 16:12:002020-11-27
16-มค 0032.001.4/ว 32862020-11-25แนวทางการควบคุมภายในด้านการจ่ายเงินสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ/กลุ่มงาน2020-11-25 15:33:002020-11-25
17-มค 0032.001.4/ว 32872020-11-25ขอความร่วมมือนำเพลงมาตรฐานทางจริยธรรม ไปใช้ประกอบการจัดประชุม อบรม สัมมนาสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ/กลุ่มงาน2020-11-25 15:35:002020-11-25
18-มค 0032.002/ว 32752020-11-24ขอเชิญประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานฯ2020-11-24 14:08:002020-11-25
19-มค 0032.002/ว 32442020-11-23ขอเชิญจัดบู๊ธนิทรรศการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงาน2020-11-23 13:53:002020-11-23
20-มค 0032.002/ว 32432020-11-23การประกวดผลงานคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ) และการประกวดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติที่ดีฯสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามนายแพทย์เชี่ยวชาญ/หัวหน้ายุทธศาสตร์2020-11-23 13:52:002020-11-23