หนังสือลงรับทั้งหมด

แสดง 1 ถึง 20 จาก 1,345 ผลลัพธ์

หนังสือราชการ (ลงรับในระบบสารบรรณ)

#เลขทะเบียนเลขที่หนังสือลงวันที่เรื่องจากถึงวันที่ส่งวันที่รับdownload
1-มค 0032.002/ว 19532020-06-30ขอความอนุเคราะห์พิจารณาโครงการวิจัยแบบเร่งด่วนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.แกดำ/หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์2020-06-30 14:43:002020-06-30
2-มค 0032.002/ว 19592020-06-30ขอเชิญประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานฯ2020-06-30 16:16:002020-06-30
3-มค 0032.001.1/ว 19522020-06-30ขอเชิญประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงาน/รองหัวหน้ากลุ่มงานฯ2020-06-30 14:23:002020-07-01
4-มค 0032.007/ว 19452020-06-29ขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมและส่งมอบเอกสารที่เกี่ยวกับการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานฯ2020-06-29 14:09:002020-06-29
5-มค 0032.009/ว 19242020-06-25การขับเคลื่อนยุทธการ มหาสารคาม เมืองปลอดภัยยาเสพติดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานฯ2020-06-25 08:58:002020-06-26
6-มค 0032.001.3/ว 19262020-06-25การรับฟังความคิดเห็นร่างหลักเกณฑ์และวิธิการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการก่อสร้างสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงาน2020-06-25 10:05:002020-06-26
7-มค 0032.003/ว 19272020-06-25การออกปฏบิติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ประจำเดือน กค (ครั้งที่ 10/2563)สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2020-06-25 10:14:002020-06-26
8-มค 0032.002/ว 19192020-06-24ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จังหวัดมหาสารคามสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ./หน.กลุ่มงาน2020-06-24 10:50:002020-06-24
9-สธ 0232.01/ว14212020-06-24ส่งรางรายงานการประชุมฯสนง.เขตสุขภาพที่ 7สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม2020-06-24 10:42:002020-06-24
10-มค 0132.1/3602020-06-24ขอส่งรายงานการประชุมประจำเดือน มิถุนายน 2563สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองมหาสารคามนพ.สสจ.มหาสารคาม2020-06-26 09:09:002020-06-26
11-มค 0032.00/ว 19052020-06-23ขอเชิญร่วมกิจกรรมรวมพลังสตรีอาสาพัฒนา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพช/สสอ/หนงกลุ่มงาน2020-06-23 12:00:002020-06-23
12-มค 0032.001.5/ว 19072020-06-23ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงาน2020-06-23 14:27:002020-06-23
13-มค 0032.00/ว 19082020-06-23ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงาน2020-06-23 14:34:002020-06-23
14-มค 0032.001.5/ว 19092020-06-23ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงาน2020-06-23 14:36:002020-06-23
15-มค 0032.001.5/ว 18912020-06-22ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2020-06-22 15:06:002020-06-23
16-มค 0032.001.5/ว 18902020-06-22ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2020-06-22 14:57:002020-06-23
17-มค 0032.001.1/ว 18792020-06-22ขอส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร สสจ.มคสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานฯ2020-06-22 10:00:002020-06-23
18-มค 0032.002/ว 18672020-06-19ขอความอนุเคราะห์พิจารณาโครงการวิจัยแบบเร่งด่วนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.แกดำ/หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์2020-06-19 09:18:002020-06-19
19-มค 0032.003/ว 18702020-06-19เลื่อนกำหนดออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลือนที่ พอ.สว.จังหวัดมหาสารคามสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงาน2020-06-19 11:09:002020-06-19
20-มค 0032.010/ว 18722020-06-19ขอให้ส่งเงินสงเคราะห์สมาชิกถึงแก่กรรมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพช/สสอ/กลุ่มงาน2020-06-19 11:21:002020-06-19