หนังสือลงรับทั้งหมด

แสดง 1 ถึง 20 จาก 1,739 ผลลัพธ์

หนังสือราชการ (ใหม่ !! รอลงรับ)

#เลขทะเบียนเลขที่หนังสือลงวันที่เรื่องจากถึงวันที่ส่งวันที่รับdownload
1-มค 0032.002/ว 32442020-11-23ขอเชิญจัดบู๊ธนิทรรศการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงาน2020-11-23 13:53:002020-11-23
2-มค 0032.002/ว 32432020-11-23การประกวดผลงานคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ) และการประกวดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติที่ดีฯสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามนายแพทย์เชี่ยวชาญ/หัวหน้ายุทธศาสตร์2020-11-23 13:52:002020-11-23
3-มค 0032.001.5/ว 32512020-11-23ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2020-11-23 16:13:002020-11-23
4-มค 0032.001.5/ว 32522020-11-23ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2020-11-23 16:16:002020-11-23
5-มค 0032.002/ว 32542020-11-23ขอแจ้งข้อสั่งการและนโยบายในการปฏิบัติงานของนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2020-11-23 16:30:002020-11-23
6-มค 0032.010/ว 32352020-11-18ขอให้ส่งเงินสงเคราะห์สมาชิกถึงแก่กรรมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2020-11-18 10:32:002020-11-18
7-มค 0032.002/ว 32362020-11-18ขอเชิญประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน และมอบโล่เพื่อเชิดชูเกียรติ ส่วนราชการและคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ) 2563สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานฯ2020-11-18 14:51:002020-11-23
8-มค 0032.001.5/ว 32252020-11-17ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2020-11-17 09:07:002020-11-17
9-มค 0032.002/ว 32292020-11-17ขอเชิญประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมิน (กวป) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2020-11-17 16:18:002020-11-17
10-มค 0032.002/ว 32052020-11-16ขอเชิญประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/บรบือ/นาดูน/หัวหน้ากลุ่มงานบริหาร/ยุทธศาสตร์2020-11-16 09:15:002020-11-16
11-มค 0032.001.1/ว 32122020-11-16การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2563สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2020-11-16 10:26:002020-11-16
12-มค 0032.002/ว 32052020-11-16ขอเชิญประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/บรบือ/นาดูน/หัวหน้ากลุ่มงานบริหาร/ยุทธศาสตร์2020-11-16 10:23:002020-11-16
13-มค 0032.001.1/ว 32082020-11-16ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามีรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2020-11-16 09:54:002020-11-16
14-มค 0032.012/13222020-11-13ส่งสำเนาคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ายุทธศาสตร์สาธารณสุข2020-11-13 09:38:002020-11-13
15-มค 0032.009/ว 31892020-11-13ขอส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานด้านบำบัดรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยยาเสพติดและลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2564สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง2020-11-13 09:04:002020-11-13
16-มค 0032.002/ว 32032020-11-13ขอส่งข้อสั่งการจากการออกเยี่ยมติดตามการดำเนินงานด้านสาธารณสุขสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานฯ2020-11-13 16:30:002020-11-16
17-มค 0032.001.5/ว 31772020-11-12ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงาน2020-11-12 10:59:002020-11-12
18-มค 0032.001.5/ว 31762020-11-12ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงาน2020-11-12 10:55:002020-11-12
19-มค 0032.001.5/ว 31752020-11-12ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงาน2020-11-12 10:48:002020-11-12
20-มค 0032.001.5/ว 31742020-11-12ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2020-11-12 10:45:002020-11-12