สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาดูน
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาดูน
ภาพนายก
นายชาติธนา ปัตตาลาโพธิ์
สาธารณสุขอำเภอนาดูน
จัดตั้งใหม่เมื่อวันที่ 01 เมษายน 2562
ดาวน์โหลดตราอัตลักษณ์กระทรวงฯ logo
logo

Archives New !!

หนังสือราชการ (ใหม่ !! รอลงรับ)

 • ขอเชิญเสนอชื่อเพื่อรับรางวัลกาลพฤกษ์ทองคำ ประจำปี พ.ศ.2563
      [มค 0032.012/ว 1985 : ปกติ] [วันที่ : 2020-07-03 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : รพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีี ]
 • ขอความร่วมมือออกติดตามการดำเนินงานของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยในระหว่างเปิดเรียน เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
      [มค 0032.00/ว 11100 : ปกติ] [วันที่ : 2020-07-03 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : นายอำเภอทุกอำเภอ ]
 • ขอความร่วมมือการดำเนินกิจกรรมการตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซี ในพนักงานคัดแยกขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ เพื่อส่งต่อเข้าสู่ระบบการรักษา
      [มค 0032.007/ว 1997 : ปกติ] [วันที่ : 2020-07-03 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : รพ.นาดูน/สสอ.นาดูน ]
 • มาตรการและแนวทางการสร้างเสริมความรอบรู้และทักษะในการดูแลช่องปาก และการเลือรับบริการทันตกรรมและมาตรการแนวทางการปกป้องคุ้มครองนักเรียน นักศึกษาฯ
      [มค 0032.008/ว 11131 : ปกติ] [วันที่ : 2020-07-03 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : นายอำเภอทุกอำเภอ ]
 • การติดตาม ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019ฯ
      [มค 0032.006/ว 2007 : ปกติ] [วันที่ : 2020-07-03 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : รพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง ]
 • ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ และเฝ้าระวังมิให้มีการขายเครื่องดื่มแอลกอฮลล์ในวันอาสาฬหบูชาะวันเข้าพรรษา
      [มค 0032.009/ว 2008 : ด่วนที่สุด] [วันที่ : 2020-07-03 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : รพ.มค/รพช/สสอ ]
 • ดูทั้งหมด..5880

  Archives

  หนังสือราชการ (ลงรับในระบบสารบรรณ)

 • ขอส่งสำเนาหนังสือ
      [มค 0032.001.5/ว 1971 : ปกติ] [วันที่ : 2020-07-02 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : รพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ ]
 • ขอส่งสำเนาหนังสือ
      [มค 0032.001.5/ว 1972 : ปกติ] [วันที่ : 2020-07-02 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : รพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ ]
 • ส่งแผนปฏิบัติการหน่วยเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยด้านอาหาร
      [มค 0032.004/ว 1973 : ปกติ] [วันที่ : 2020-07-02 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : รพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง ]
 • การขับเคลื่อนยุทธกดาร
      [มค 0032.009/ว 1979 : ปกติ] [วันที่ : 2020-07-02 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : รพ.มค/รพช/สสอ ]
 • ขอส่งคู่มือการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับประชาชน
      [มค 0032.007/ว 1980 : ปกติ] [วันที่ : 2020-07-02 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : รพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง ]
 • Nadun District Public Health Office ©2020

  Design by: bancha_u@hotmail.com