สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาดูน
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาดูน
ภาพนายก
นายชาติธนา ปัตตาลาโพธิ์
สาธารณสุขอำเภอนาดูน
จัดตั้งใหม่เมื่อวันที่ 01 เมษายน 2562
ดาวน์โหลดตราอัตลักษณ์กระทรวงฯ logo
logo

Archives New !!

หนังสือราชการ (ใหม่ !! รอลงรับ)

 • การกำหนดลักษณะของสถานพยาบาลฯ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ปี 2563
      [มค 0032.003/ว 2711 : ปกติ] [วันที่ : 2020-09-25 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : รพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง ]
 • โครงการยิ้มสวยเสียงใสเทิดพระเกียรติ 50 พรรษาฯ
      [มค 0032.009/ว 15783 : ปกติ] [วันที่ : 2020-09-25 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : นายอำเภอทุกอำเภอ ]
 • ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจสอบพัสดุประจำปี
      [มค 0032.001.3/ว 2714 : ปกติ] [วันที่ : 2020-09-25 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง ]
 • ขอแจ้งประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องการกำหนดลักษณะของสถานพยาบาลมาตรฐานซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องอยู่ในบังคับตามกฏหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
      [มค 0032.004/ว 2716 : ปกติ] [วันที่ : 2020-09-28 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : รพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง ]
 • รับสมัครคัดเลือกเพื่อย้ายแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสาธาณณสุขอำเภอ(นักวิชาการสาธารณสุข)ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
      [มค 0032.012/ว 15901 : ปกติ] [วันที่ : 2020-09-28 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : นายอำเภอทุกอำเภอ ]
 • รายงานผลการตรวจสอบภายใน
      [มค 0032.001.4/1135 : ปกติ] [วันที่ : 2020-09-28 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : สสอ.นาดูน ]
 • การรายงานผลการดำเนินการให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง(Work Form Home)และหรือเหลื่อมเวลาปฏิบัติงาน
      [มค 0032.012/ว 2728 : ปกติ] [วันที่ : 2020-09-29 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : รพช/สสอ/กลุ่มงาน/เลขา ]
 • แจ้งตัวชี้วัดการพัฒนาระบบบริการสุุขภาพ สาขาสุขภาพช่องปาก ปีงบประมาณ 2563
      [มค 0032.008/ว 2729 : ปกติ] [วันที่ : 2020-09-29 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : รพ.มค/รพช/สสอ ]
 • ขอเชิญประชุม
      [มค 0032.002/ว 15976 : ปกติ] [วันที่ : 2020-09-29 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : นายอำเภอทุกอำเภอ ]
 • การอนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ
      [มค 0032.001.3/ว 2733 : ปกติ] [วันที่ : 2020-09-29 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : รพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ ]
 • แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับพิจารณางดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา
      [มค 0032.001.3/ว 2734 : ปกติ] [วันที่ : 2020-09-29 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : รพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงาน ]
 • ขอเลื่อนการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป) ครั้งที่ 9/2563
      [มค 0032.002/ว 2736 : ปกติ] [วันที่ : 2020-09-29 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : รพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ ]
 • new ส่งข้อมูลการสมัคร 9 ย่างเพื่อสร้างลูกและประชาสัมพันธ์เวปไซด์ 9 ย่างเพื่อสร้างลูก
      [มค 0032.006/ว 16065 : ปกติ] [วันที่ : 2020-09-30 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : นายอำเภอทุกอำเภอ ]
 • new ขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันความเสี่ยงจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ประเภทหนังสือ หนังสือราชการ
      [มค 0032.007/ว16104 : ปกติ] [วันที่ : 2020-09-30 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : นายอำเภอทุกอำเภอ/รพ.มค/รพช ]
 • ดูทั้งหมด..6213

  Archives

  หนังสือราชการ (ลงรับในระบบสารบรรณ)

 • ขอส่งหนังสือรับรองหมอพื้นบ้านจังหวัดมหาสารคาม ปี 2563
      [มค 0032.011/ว 15685 : ปกติ] [วันที่ : 2020-09-24 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : นายอำเภอทุกอำเภอ ]
 • ส่งข่าวสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
      [มค 0032.004/ว 2704 : ปกติ] [วันที่ : 2020-09-23 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : รพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง ]
 • การติดตามผลการดำเนินงาน เด็กวัยเรียน (6-14ปี)สูงดีสมส่วน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 72
      [มค 0032.006/ว 2688 : ปกติ] [วันที่ : 2020-09-22 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : รพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง ]
 • ประชาสัมพันธ์โครงการภาคีร่วมใจส่งรักส่งนมจากอกแม่สู่ลูก
      [มค 0032.006/ว 2690 : ปกติ] [วันที่ : 2020-09-22 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : นายอำเภอทุกอำเภอ ]
 • ขอส่งสำเนาหนังสือ
      [มค 0032.001.5/ว 2692 : ปกติ] [วันที่ : 2020-09-22 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : รพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ ]
 • ดูทั้งหมด..8

  News !! News

  แผนจัดซื้อจัดจ้าง

  แผนจัดซื้อจัดจ้าง รพ.สต.ดงยาง ปีงบประมาณ 2563
      [] [วันที่ : 2020-06-05 ,อ่าน : 17 ,โดย : นายสมัย ทองพูล ]
  แผนจัดซื้อจัดจ้าง รพ.สต.หนองแต้น้อย ปีงบประมาณ 2563
      [] [วันที่ : 2020-06-05 ,อ่าน : 16 ,โดย : นายสมัย ทองพูล ]
  แผนจัดซื้อจัดจ้าง รพ.สต.ดอนดู่ ปีงบประมาณ 2563
      [] [วันที่ : 2020-06-05 ,อ่าน : 15 ,โดย : นายสมัย ทองพูล ]
  แผนจัดซื้อจัดจ้าง รพ.สต.นาฝาย ปีงบประมาณ 2563
      [] [วันที่ : 2020-06-05 ,อ่าน : 14 ,โดย : นายสมัย ทองพูล ]
  แผนจัดซื้อจัดจ้าง รพ.สต.หัวดง ปีงบประมาณ 2563
      [] [วันที่ : 2020-06-05 ,อ่าน : 16 ,โดย : นายสมัย ทองพูล ]
  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รพ.สต.กู่โนนเมือง ประจำปีงบประมาณ 2563
      [] [วันที่ : 2020-05-27 ,อ่าน : 39 ,โดย : นายสมัย ทองพูล ]
  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รพ.สต.โพธิ์ทอง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
      [] [วันที่ : 2020-04-24 ,อ่าน : 48 ,โดย : นายสมัย ทองพูล ]
  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รพ.สต.ดงบัง ประจำปี 2563
      [] [วันที่ : 2020-03-30 ,อ่าน : 50 ,โดย : นายสมัย ทองพูล ]

  Nadun District Public Health Office ©2020

  Design by: bancha_u@hotmail.com