สภาพทั่วไป
สภาพทั่วไป

ชื่อหน่วยงานภาษาอังกฤษ: Nadoon District Public Health Office
ตัวย่อภาษาอังกฤษ : NDPHO
วิสัยทัศน์(Vision) : องค์กรนวัตกรรมสร้างสุขที่เป็นเลิศ
พันธะกิจ(Mission) : จัดบริการสุขภาพที่ได้มาตรฐาน ด้วยหลักธรรมาภิบาล
ค่านิยมองค์กร : EHIO
E: Ethics คุณธรรมจริยธรรม
H: Humanity ความนอบน้อมถ่อมตน
I: Integrality ความเป็นหนึ่งเดียว
O: Originality สร้างสรรค์นวัตกรรม