ประเด็นยุทธศาสตร์,วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ประเด็นยุทธศาสตร์,วิสัยทัศน์และพันธกิจ

ประเด็นยุทธศาสตร์,วิสัยทัศน์และพันธกิจ

ประเด็นยุทธศาสตร์

- รอข้อมูล

 

วิสัยทัศน์

องค์กรนวัตกรรมสร้างสุขที่เป็นเลิศ

พันธกิจ

จัดบริการสุขภาพที่ได้มาตรฐาน ด้วยหลักธรรมาภิบาล