สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวาปีปทุม
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวาปีปทุม
ภาพนายก
นายเถวียน ปาปะขี
สาธารณสุขอำเภอวาปีปทุุม
จัดตั้งใหม่เมื่อวันที่ 01 เมษายน 2562
ดาวน์โหลดตราอัตลักษณ์กระทรวงฯ logo
logo
ดูทั้งหมด..5912

Archives

หนังสือราชการ (ลงรับในระบบสารบรรณ)

 • new ขอเชิญประชุม
      [มค 0032.002/ว 8927 : ปกติ] [วันที่ : 2020-05-28 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : นายอำเภอทุกอำเภอ ]
 • new ขอเชิญประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป) ประจำเดือน พค.63 ครั้งที่ 5/2563
      [มค 0032.002/ว 1655 : ปกติ] [วันที่ : 2020-05-28 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : รพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ ]
 • ส่งสื่อสนับสนุนการดำเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
      [มค 0032.001/ว 1627 : ปกติ] [วันที่ : 2020-05-27 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : รพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง ]
 • การรายงานผลดำเนินงานการตรวจสอบสถานประกอบการ/กิจการ/กิจกรรม ตามาตรการผ่อนปรน ระยะที่ 1 และระยะที่ 2
      [มค 0032.013/ว 8781 : ปกติ] [วันที่ : 2020-05-27 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : นายอำเภอทุกอำเภอ ]
 • ส่งตารางการปฏิบัติงานประจำศูนย์ประสานงานข้อมูลการแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดมหาสารคาม ประจำเดือน มิถุนายน 2563
      [มค 0032.007/ว 8782 : ปกติ] [วันที่ : 2020-05-27 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : นายอำเภอทุกอำเภอ ]
 • ขอความอนุเคราะห์ลงพื้นที่นิเทศ ติดตามการดำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนระดับอำเภอ (D-RTI)
      [มค 0032.009/ว 1636 : ปกติ] [วันที่ : 2020-05-27 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : รพ.พยัคฆภูมิพิสัยย/วาปีปทุม/สสอ.พยัคฆภูมิพิสัย/วาปีปทุม ]
 • ขอส่งประกาศรับสมัครคัดเลิอกบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินนอกงบประมาณประเภทเงินบำรุง(รายวัน)
      [มค 0032.301/02/ว1278 : ปกติ] [วันที่ : 2020-05-27 ,โดย : โรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย,ถึง : สสจ.มค/ผอก.รพ.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง ]
 • ขอส่งสำเนาหนังสือ
      [มค 0032.001.5/ว 1641 : ปกติ] [วันที่ : 2020-05-27 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : รพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ ]
 • ขอส่งสำเนาหนังสือ
      [มค 0032.001.5/ว 1642 : ปกติ] [วันที่ : 2020-05-27 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : รพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ ]
 • เชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุม VDC Conference
      [มค 0032.009/645 : ปกติ] [วันที่ : 2020-05-27 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : รพ.มค ]
 • Wapipathum District Public Health Office ©2020

  Design by: bancha_u@hotmail.com.com