สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวาปีปทุม
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวาปีปทุม
ภาพนายก
นายเถวียน ปาปะขี
สาธารณสุขอำเภอวาปีปทุุม
จัดตั้งใหม่เมื่อวันที่ 01 เมษายน 2562
ดาวน์โหลดตราอัตลักษณ์กระทรวงฯ logo
logo
ดูทั้งหมด..5605

Archives

หนังสือราชการ (ลงรับในระบบสารบรรณ)

 • ขอส่งสำเนาหนังสือ
      [มค 0032.001.5/ว 1062 : ปกติ] [วันที่ : 2020-04-03 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : รพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ ]
 • ขอส่งสำเนาหนังสือ
      [มค 0032.001.5/ว 1063 : ปกติ] [วันที่ : 2020-04-03 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : รพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ ]
 • ส่งสรุปรายงานการประชุมและข้อสั่งการในการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข ครั้งที่8/2563
      [มค 0032.002/ว 1064 : ปกติ] [วันที่ : 2020-04-03 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : รพ.มค/รพช/สสอ/หน.กลุ่มงาน ]
 • การดำเนินงานเฝ้าระวังโรคโควิด - 19 ในชุมชน
      [มค 0032.003/ว 5786 : ปกติ] [วันที่ : 2020-04-03 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : นายอำเภอทุกอำเภอ ]
 • ขอเชิญประชุม VDO Conference ติดตามการดำเนินงาน อสม.เคาะประตูบ้านต้านโควิด - 19 ในชุมชน
      [มค 0032.003/ว 5787 : ปกติ] [วันที่ : 2020-04-03 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : นายอำเภอทุกอำเภอ ]
 • ส่งตารางการปฏิบัติงานประจำศูนย์ประสานงานข้อมูลการแก้ไขปัญหาโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดมหาสารคาม
      [มค 0032.007/ว 5670 : ปกติ] [วันที่ : 2020-04-02 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : นายอำเภอทุกอำเภอ ]
 • ขอส่งสำเนาหนังสือ
      [มค 0032.011/ว 1057 : ปกติ] [วันที่ : 2020-04-02 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : รพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง ]
 • แจ้งเลื่อนการจัดอบรมหรือบรรยายขยายผลโครงการจิตอาสาพระราชทาน
      [มค 0032.00/ว 1059 : ปกติ] [วันที่ : 2020-04-02 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : รพช.ทุกแห่ง/สสอ..ทุกแห่ง/หัวหน้าทุกกลุ่มงานฯ ]
 • ขอส่งสำเนาหนังสือ
      [มค 0032.001.5/ว 1042 : ปกติ] [วันที่ : 2020-04-01 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : รพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ ]
 • ขอส่งสำเนาหนังสือ
      [มค 0032.001.5/ว 1043 : ปกติ] [วันที่ : 2020-04-01 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : รพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ ]
 • Wapipathum District Public Health Office ©2020

  Design by: bancha_u@hotmail.com.com