สายตรงผู้บริหาร
ภาพนายก
นายเถวียน ปาปะขี
สาธารณสุขอำเภอวาปีปทุม

เบอร์โทร -