Evidence–Based Integrity and Transparency Assessment : EBIT (ปีงบประมาณ 2563)

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ดูทั้งหมด..7

EB-1

EB 1 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (ที่ผ่านมา)

แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ 2564/หนังสือพิจารษลงนาม//ขออนุมัติเผยแพร่//แบบฟอร์มขอเผยแพร่
    [] [วันที่ : 2020-12-07 ,อ่าน : 152 ,โดย : นายยงยุทธ คำอาจ ]
ประกาศแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเวปไซต์/หนังสือลงนาม/หนังสือขอเผยแพร่/แบบฟอร์มเผยแพร่/คำสั่งแต่งตั้ง จนท/หนังสือลงนามคำสั่ง/หนังสือขอเผยแพร่/แบบฟอร์มขอเผยแพร่2564
    [-] [วันที่ : 2020-12-07 ,อ่าน : 162 ,โดย : นายยงยุทธ คำอาจ ]
EB 1 1.ประกาศแนวทางเผยแพร่ข้อมูลผ่านเวปไซต์ 2.รายงานผลการดำเนินงานเผยแพร่ 63 3.หนังสือส่งหน่วยงาน
    [-] [วันที่ : 2020-12-07 ,อ่าน : 151 ,โดย : นายยงยุทธ คำอาจ ]
EB164 รายงานผลการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลผ่านเวปไซตื 2563//แบบฟอร์มขอเผยแพร่รายงาน
    [] [วันที่ : 2020-12-07 ,อ่าน : 173 ,โดย : นายยงยุทธ คำอาจ ]
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.256๔ สำหรับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณ
    [-] [วันที่ : 2020-12-07 ,อ่าน : 152 ,โดย : นายยงยุทธ คำอาจ ]
Print Screen EB 1
    [-] [วันที่ : 2019-12-12 ,อ่าน : 198 ,โดย : ]
รายงานการวิเคราะห์การจัดซื้อ จัดจ้าง ปี 2562 สสอ.วาปีปทุม
    [-] [วันที่ : 2019-12-11 ,อ่าน : 203 ,โดย : ]
ดูทั้งหมด..26

EB-2

EB 2 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริม ความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

EB-2 2564 เอกสารคู่มือประชาชนแนะนำสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวาปีปทุม
    [-] [วันที่ : 2020-12-09 ,อ่าน : 164 ,โดย : นายยงยุทธ คำอาจ ]
EB-2 2564 แผ่นพับแนะนำสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวาปีปทุม
    [-] [วันที่ : 2020-12-08 ,อ่าน : 157 ,โดย : นายยงยุทธ คำอาจ ]
เอกสารรายงานซื้อจ้าง ปี63
    [-] [วันที่ : 2020-03-11 ,อ่าน : 176 ,โดย : ]
EB2 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ปิดปลดพยาน
    [-] [วันที่ : 2020-03-11 ,อ่าน : 170 ,โดย : ]
แบบฟอร์มขอเผยแพร่แผนจัดซื้อ จัดจ้าง 2563
    [] [วันที่ : 2020-03-10 ,อ่าน : 185 ,โดย : ]
EB-2 สขร.1
    [-] [วันที่ : 2020-03-10 ,อ่าน : 194 ,โดย : ]
ประกาศมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
    [-] [วันที่ : 2020-03-03 ,อ่าน : 167 ,โดย : ]
หนังสือแจ้งจัดสรรงบประม่าณ 2563
    [-] [วันที่ : 2020-03-03 ,อ่าน : 174 ,โดย : ]
คำสั่ง จนท.ปิด-ปลดเอกสารฯ
    [-] [วันที่ : 2020-03-03 ,อ่าน : 143 ,โดย : ]
EB 2แจ้งขอเผยแพร่สรุป สขร.1 63
    [-] [วันที่ : 2020-03-03 ,อ่าน : 171 ,โดย : ]
ดูทั้งหมด..9

EB-8

EB 8 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

คำสั่งแต่งตั้ง จนท.เผยแพร่ข้อมูลประกาศผ่านเวปไซต์
    [-] [วันที่ : 2020-03-03 ,อ่าน : 157 ,โดย : ]
บันทึกเสนอประกาศแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
    [-] [วันที่ : 2020-03-03 ,อ่าน : 157 ,โดย : ]
EB 8 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเวแปไซต์
    [-] [วันที่ : 2020-03-03 ,อ่าน : 149 ,โดย : ]
EB8 ประกาศเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
    [-] [วันที่ : 2020-03-03 ,อ่าน : 161 ,โดย : ]
EB 8 พรบ.ข้อมูลข่าวสารปี 2540
    [-] [วันที่ : 2020-03-03 ,อ่าน : 163 ,โดย : ]
EB 8รายงานผลการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลผ่านเวปไซต์ปี 2562
    [-] [วันที่ : 2020-03-03 ,อ่าน : 166 ,โดย : ]
EB8 แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
    [] [วันที่ : 2020-03-03 ,อ่าน : 168 ,โดย : ]
EB 8 เอกสารเพิ่มเติม2563
    [-] [วันที่ : 2020-03-03 ,อ่าน : 149 ,โดย : ]
EB 8Print screen
    [-] [วันที่ : 2020-03-02 ,อ่าน : 174 ,โดย : ]
ดูทั้งหมด..22

EB-9

EB 9 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

Print screen EB-9
    [-] [วันที่ : 2020-03-10 ,อ่าน : 174 ,โดย : ]
EB 9 ขอนำ Cup profile ขึ้นเวปไซต์
    [-] [วันที่ : 2020-03-09 ,อ่าน : 159 ,โดย : ]
EB -9ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
    [-] [วันที่ : 2020-03-09 ,อ่าน : 156 ,โดย : ]
ข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาบรรณฯ
    [-] [วันที่ : 2020-03-09 ,อ่าน : 170 ,โดย : ]
EB9จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข
    [-] [วันที่ : 2020-03-09 ,อ่าน : 162 ,โดย : ]
EB 9ประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวปฏิบัติเพื่อตรวจสอบบุคลากรในการจัดซื้อ จัดจ้าง
    [] [วันที่ : 2020-03-09 ,อ่าน : 181 ,โดย : ]
รายงานผลเรื่องการร้องเรียน 2563
    [-] [วันที่ : 2020-03-09 ,อ่าน : 174 ,โดย : ]
เผยแพร่รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม –มีนาคม ๒๕๖๓
    [-] [วันที่ : 2020-03-09 ,อ่าน : 176 ,โดย : ]
EB-9 พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญา
    [-] [วันที่ : 2020-03-09 ,อ่าน : 162 ,โดย : ]
หนังสือขอเผยแพร่เอกสารประกอบ EB-9
    [-] [วันที่ : 2020-03-06 ,อ่าน : 171 ,โดย : ]
ดูทั้งหมด..12

EB-11

EB 11 หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี (ที่ผ่านมา)

EB-11 แบบฟอร์มการขออนุญาตเสนอความก้าวหน้าผลการปฏิบัติราชการผ่านเวปไซต์
    [-] [วันที่ : 2020-05-28 ,อ่าน : 161 ,โดย : ]
EB-11เอกสารแนบสรุปผลการดำเนินงาน ตามแผนปี 2563
    [-] [วันที่ : 2020-05-28 ,อ่าน : 146 ,โดย : ]
แจ้งสรุปผลการปฏิบัติราชการ ปี 62 ราย รพ.สต. จัดอันดับ+ขออนุมัติเผยแพร่+แบบฟอร์มเผบแพร่
    [-] [วันที่ : 2020-05-28 ,อ่าน : 153 ,โดย : ]
ผลการปฏิบัติราชการ ราย รพ.สต. จัดอันดับ 2562
    [-] [วันที่ : 2020-05-28 ,อ่าน : 161 ,โดย : ]
สรุปคะแนนผลการปฏิบัติราชการ 2562 เครือข่ายบริการสุขภาพวาปีปทุม
    [-] [วันที่ : 2020-05-28 ,อ่าน : 155 ,โดย : ]
แจ้งสรุปคะแนนผลการปฏิบัติราชการ ปี2562 เครือข่ายวาปีปทุม โดย สสจมค.+ขอเผยแพร่+แบบฟอร์มเผยแพร่
    [] [วันที่ : 2020-05-28 ,อ่าน : 160 ,โดย : ]
แจ้งผลการปฏิบัติราชการและความก้าวหน้าประจำปี 2563
    [-] [วันที่ : 2020-03-10 ,อ่าน : 167 ,โดย : ]
แบบฟอร์มการขออนุญาตเผยแพร่ผลการปฏิบัติราชการผ่านเวปไซต์
    [-] [วันที่ : 2020-03-03 ,อ่าน : 147 ,โดย : ]
บันทึกข้อความขออนุญาตแจ้ง. เสนอ.ผลการปฏิบัติราชการ เผยแพร่ รอบตุลาคม 2562
    [-] [วันที่ : 2020-03-03 ,อ่าน : 185 ,โดย : ]
ภาพปิดประกาศประชาสัมพันธ์ผลการประเมินการปฏิบัติราชการรอบ 2
    [-] [วันที่ : 2020-03-03 ,อ่าน : 154 ,โดย : ]
ดูทั้งหมด..9

EB-12

EB 12 หน่วยงานมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข 2563 วาปีปทุมเปรียบกับคู่เทียบ
    [-] [วันที่ : 2020-06-02 ,อ่าน : 151 ,โดย : ]
แจ้งความก้าวหน้าการดำเนินกาารตามแผนฯปี 63 +แจ้ง รพ.สต.+ขอเผยแพร่ความคืบหน้า+แบบฟอร์ใขอเผยแพร่
    [-] [วันที่ : 2020-06-02 ,อ่าน : 145 ,โดย : ]
ใบแนบสรุปความก้าวหน้าการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการปี 2563 ตามโครงการ งบประมาณ
    [-] [วันที่ : 2020-06-02 ,อ่าน : 152 ,โดย : ]
แจ้งการติดตามตัวชี้วัด HDC2563+แจ้งให้รพ.สต.กำกับติดตาม+ขอเผยแพร่ผลการติดตาม ผ่านเวปไซต์+แบบติดตาม
    [-] [วันที่ : 2020-06-02 ,อ่าน : 152 ,โดย : ]
หนังสือแจ้งรูปเล่มสรุปผลการปฏิบัติราชการ ปี 2562 +ขอเผยแพร่ผ่านเวปไซตื
    [-] [วันที่ : 2020-06-02 ,อ่าน : 165 ,โดย : ]
EB 12ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดกระทรวงสาธารรสุข 2563
    [-] [วันที่ : 2020-03-06 ,อ่าน : 184 ,โดย : ]
EB 12 บันทึกข้อความปแจ้งผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดฯปี 2563
    [] [วันที่ : 2020-03-06 ,อ่าน : 166 ,โดย : ]
EB 12 แบบคำขอเผยแพร่ผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัด 2563
    [] [วันที่ : 2020-03-02 ,อ่าน : 170 ,โดย : ]
สรุปผลการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2562 แบบรูปเล่ม
    [-] [วันที่ : 2019-12-17 ,อ่าน : 165 ,โดย : ]
ดูทั้งหมด..5

EB-13

EB 13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงาน และการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเวปไซต์ EB 13
    [-] [วันที่ : 2020-03-04 ,อ่าน : 158 ,โดย : ]
กรอบแนวทางารดำเนินงานกับบุคลากรที่มีผลสัมฤทธิ์ต่ำ
    [-] [วันที่ : 2020-03-04 ,อ่าน : 167 ,โดย : ]
บันทึกข้อความแจ้งกรอบแนวทางสำหรับบุคลากรที่มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ
    [-] [วันที่ : 2020-03-04 ,อ่าน : 165 ,โดย : ]
EB 13รายงานการประชุมแจ้งกรอบแนวทางฯ
    [-] [วันที่ : 2020-03-04 ,อ่าน : 163 ,โดย : ]
รายงานประชุมประจำเดือนวาปีปทุมแจ้งมาตรการผู้ที่มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ
    [-] [วันที่ : 2020-03-03 ,อ่าน : 158 ,โดย : ]
ดูทั้งหมด..11

EB-16

EB 16 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน

คำสั่งคณะทำงานคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน แจ้งคำสั่งในวาระ
    [] [วันที่ : 2020-03-10 ,อ่าน : 167 ,โดย : ]
คู่มือการบริหารจัดการประโยชน์ทับซ้อน
    [-] [วันที่ : 2020-03-10 ,อ่าน : 147 ,โดย : ]
คู่มือการปฎิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข๋
    [-] [วันที่ : 2020-03-10 ,อ่าน : 169 ,โดย : ]
ภาพ จุดประชาสัมพันธ์ และรับเรืื่องร้องเรียน สสอ.วาปีปทุม
    [-] [วันที่ : 2020-03-10 ,อ่าน : 169 ,โดย : ]
FLOW ร้องเรียน
    [-] [วันที่ : 2020-03-10 ,อ่าน : 178 ,โดย : ]
คำสั่งมอบหน้าที่ร้องเรียน
    [-] [วันที่ : 2020-03-09 ,อ่าน : 128 ,โดย : ]
แจ้งผลการดำเนินงานด้านการจัดการการร้องเรียน
    [-] [วันที่ : 2020-03-09 ,อ่าน : 158 ,โดย : ]
บันทึกข้อความแจ้งผลร้องเรียน แจ้งคำสั่งร้องเรียน แจ้งแนวปฏิบัติจริยธรรมกระทรวงฯ
    [-] [วันที่ : 2020-03-09 ,อ่าน : 153 ,โดย : ]
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเวปไซต์
    [-] [วันที่ : 2020-03-09 ,อ่าน : 166 ,โดย : ]
คำสั่งมอบหมายหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน
    [-] [วันที่ : 2020-03-09 ,อ่าน : 148 ,โดย : ]
ดูทั้งหมด..7

EB-17

EB 17 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน

มาตรการการป้องกันการทุจริต สสอ.วาปีปทุม บันทึกข้อความขอเผยแพร่ แจ้งแนวทาง
    [-] [วันที่ : 2020-03-10 ,อ่าน : 164 ,โดย : ]
ประกาศมาตรการสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวาปีปทุมด้านการป้องกันการทุจริตบันทึกข้อความ
    [-] [วันที่ : 2020-03-10 ,อ่าน : 152 ,โดย : ]
แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเวปไซต์ มาตรการป้องงกันการทุจริตและรายงานผลมาตรการ
    [-] [วันที่ : 2020-03-09 ,อ่าน : 152 ,โดย : ]
คู่มือแนวทางผลประโยชน์ทับซ้อน
    [-] [วันที่ : 2020-03-09 ,อ่าน : 161 ,โดย : ]
ขอเผยแพร่แนวทางป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
    [] [วันที่ : 2020-03-09 ,อ่าน : 170 ,โดย : ]
ระเบียบกระทรวงว่าด้วยเงินบริจาค
    [-] [วันที่ : 2020-03-09 ,อ่าน : 171 ,โดย : ]
Print screen EB 17
    [-] [วันที่ : 2020-03-09 ,อ่าน : 160 ,โดย : ]
ดูทั้งหมด..11

EB-18

EB 18 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน

รายชื่อลงทะเบียนประชุมด้านวินัยและคุณธรรม 2563 สสอ.วาปีปทุม
    [-] [วันที่ : 2020-06-02 ,อ่าน : 153 ,โดย : ]
ขออนุมัติดำเนินโครงการ+โครงการอบรมคุณธรรม+สรุปโครงการ+ขอเผยแพร่+ภาพกิจกรรม
    [] [วันที่ : 2020-06-02 ,อ่าน : 157 ,โดย : ]
คำสั่งกลุ่มโปร่งใส สสอ.วาปีปทุม 2563+แนวคิดกลุ่ม+ทำเนียบ+เอกสารแจ้ง+ขอเผยแพร่
    [-] [วันที่ : 2020-06-02 ,อ่าน : 146 ,โดย : ]
ประกาศมาตรกาป้องกันการทุจริตวาปีปทุม แจ้งมาตรการ รายงานการใช้มาตรการ
    [-] [วันที่ : 2020-06-02 ,อ่าน : 148 ,โดย : ]
การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากร วาปีปทุม
    [-] [วันที่ : 2020-06-02 ,อ่าน : 141 ,โดย : ]
คำสั่งกลุ่มโปร่งใสดำเนินงานเพื่อความสุจริต อำเภอวาปีปทุม
    [-] [วันที่ : 2020-03-09 ,อ่าน : 167 ,โดย : ]
ทะเบียนอบรมกลุ่มคุณธรรมต่อต้านทุจริต
    [-] [วันที่ : 2020-03-09 ,อ่าน : 174 ,โดย : ]
โครงการคุณธรรม จริยธรรม กลุ่มโปร่งใส และขอดำเนินโครงการ ขอเผยแพร่ฯ
    [-] [วันที่ : 2020-03-09 ,อ่าน : 168 ,โดย : ]
Print Screen EB 18
    [-] [วันที่ : 2020-03-09 ,อ่าน : 174 ,โดย : ]
EB 18 ใบลงทะเบียนอบรมคุณธรรม จริยธรรม
    [-] [วันที่ : 2019-08-21 ,อ่าน : 183 ,โดย : ]
ดูทั้งหมด..8

EB-19

EB 19 หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสหรือไม่ และกลุ่มดังกล่าว มีกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้น หรือไม่

คำสั่งกลุ่มโปร่งใส ทำเนียบสมาชิก การดำเนินงานของกลุ่ม
    [-] [วันที่ : 2020-06-02 ,อ่าน : 148 ,โดย : ]
แผนและแบบฟอร์มรายงานผลชมรม STRONGฯ วาปีปทุม
    [-] [วันที่ : 2020-06-02 ,อ่าน : 155 ,โดย : ]
รายงานกิจกรรมกลุ่มโแร่งใส สสอวาปีปทุม2563
    [-] [วันที่ : 2020-03-09 ,อ่าน : 166 ,โดย : ]
รายงานกลุ่มรณรงค์เพื่อความโปร่งใส
    [-] [วันที่ : 2020-03-09 ,อ่าน : 164 ,โดย : ]
แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเวปไซต์ EB 19
    [-] [วันที่ : 2020-03-09 ,อ่าน : 162 ,โดย : ]
คำสั่งกลุ่มโปร่งใสดำเนินงานเพื่อความสุจริต อำเภอวาปีปทุม
    [-] [วันที่ : 2020-03-09 ,อ่าน : 170 ,โดย : ]
เอกสารประกอบ EB -19 63
    [-] [วันที่ : 2020-03-09 ,อ่าน : 158 ,โดย : ]
Print screen EB 19
    [-] [วันที่ : 2020-03-09 ,อ่าน : 149 ,โดย : ]
ดูทั้งหมด..11

EB-20

EB 20 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

EB20 บันทึกข้อความเสนอรายงานวิเคราะห์ความเสี่ยง และขอเชิญประชุม
    [] [วันที่ : 2020-06-02 ,อ่าน : 158 ,โดย : ]
EB20 รายงานการประชุมผลประโยชนืทับซ้อน การวิเคราะหฺความเสี่ยง วาปีปทุม
    [-] [วันที่ : 2020-06-02 ,อ่าน : 150 ,โดย : ]
EB-20 แบบขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเวปไซต์
    [-] [วันที่ : 2020-06-02 ,อ่าน : 146 ,โดย : ]
รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงผลประโยชนืทับซ้อน
    [-] [วันที่ : 2020-03-09 ,อ่าน : 153 ,โดย : ]
แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเวปไซต์ EB 20
    [-] [วันที่ : 2020-03-09 ,อ่าน : 154 ,โดย : ]
บันทึกเสนอรายงานวิเคราะห์ความเสี่ยง
    [-] [วันที่ : 2020-03-09 ,อ่าน : 171 ,โดย : ]
คู่มือการบริหารจัดการประโยชน์ทับซ้อน
    [-] [วันที่ : 2020-03-09 ,อ่าน : 192 ,โดย : ]
คำสั่งคณะกรรมการความเสี่ยง+ควบคุมภายใน
    [-] [วันที่ : 2020-03-09 ,อ่าน : 165 ,โดย : ]
คำสั่งคณะทำงานคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน
    [-] [วันที่ : 2020-03-09 ,อ่าน : 152 ,โดย : ]
EB 20 รวม 2563
    [-] [วันที่ : 2020-03-09 ,อ่าน : 170 ,โดย : ]
ดูทั้งหมด..12

EB-21

EB 21 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

รายงานการประชุมประจำเดือน วาระผลประโยชนืทับซ้อน คุ่มือผลประโยชน์ทับซ้อน บันทึกข้อความเชิญ+ขอเผยแพร่+แบบฟอร์มขอแพรฯ
    [-] [วันที่ : 2020-05-26 ,อ่าน : 147 ,โดย : ]
รายงานการประชุมผลประโยชน์ทับซ้อน 6 มีนาคม
    [-] [วันที่ : 2020-05-26 ,อ่าน : 165 ,โดย : ]
วาระการประชุม 6 มีนาคม ผลประโยชน์ทับซ้อน ภาพเชิญในกลุ่มไลน์อีกช่องทาง
    [-] [วันที่ : 2020-05-26 ,อ่าน : 156 ,โดย : ]
รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยง บันทึกเสนอรายงานการวิเคราะหฺความเสี่ยงสสอ.วาปีปทุม63
    [-] [วันที่ : 2020-05-25 ,อ่าน : 159 ,โดย : ]
รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยง EB 2163
    [-] [วันที่ : 2020-03-09 ,อ่าน : 180 ,โดย : ]
แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเวปไซต์ EB 21
    [-] [วันที่ : 2020-03-09 ,อ่าน : 168 ,โดย : ]
บันทึกเสนอการวิเคราะห์ความเสี่ยง และแนวทางแก้ไข
    [-] [วันที่ : 2020-03-09 ,อ่าน : 182 ,โดย : ]
คำสั่งคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน EB21
    [-] [วันที่ : 2020-03-09 ,อ่าน : 165 ,โดย : ]
การวิเคราะห์ความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อนและแนวทางแก้ไข
    [] [วันที่ : 2020-03-09 ,อ่าน : 178 ,โดย : ]
รวม EB-21 2563
    [] [วันที่ : 2020-03-09 ,อ่าน : 162 ,โดย : ]
ดูทั้งหมด..11

EB-22

EB 22 หน่วยงานมีการประชุม หรืออบรม/สัมมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานในการให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานหรือไม่

หนังสือเชิญเป็นประธานประชุม หนังสือเชิญร่วมประชุมต่อต้านทุจริต
    [-] [วันที่ : 2020-05-28 ,อ่าน : 163 ,โดย : ]
Print screen EB-22
    [-] [วันที่ : 2020-05-28 ,อ่าน : 161 ,โดย : ]
วาระประชุมต่อต้านทุจริต บันทึกเชิญ บันทึกข้อความแจ้งผลการดำเนินงาน ขอเผยแพร่ผ่านเวปไ๙ต์ EB-22
    [-] [วันที่ : 2020-05-27 ,อ่าน : 166 ,โดย : ]
EB-2263 EB-22 คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน+เอกสารรวม
    [-] [วันที่ : 2020-05-27 ,อ่าน : 151 ,โดย : ]
รายงานการประชุมกลุ่มคุณธรรม จริยธรรมฯ
    [-] [วันที่ : 2020-03-09 ,อ่าน : 166 ,โดย : ]
ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริต
    [-] [วันที่ : 2020-03-09 ,อ่าน : 165 ,โดย : ]
คำกล่าวเปิดงานอบรมต่อต้านทุจริต สสอ.วาปีปทุุม
    [-] [วันที่ : 2020-03-09 ,อ่าน : 171 ,โดย : ]
เอกสารรวม EB-22 2563
    [-] [วันที่ : 2020-03-09 ,อ่าน : 171 ,โดย : ]
วาระประชุม บันทึกข้อความ ขอเผยแพร่ผ่านเวปไ๙ต์ EB-22
    [-] [วันที่ : 2020-03-09 ,อ่าน : 168 ,โดย : ]
หนังสือเชิญร่วมโครงการอบรม
    [-] [วันที่ : 2020-03-09 ,อ่าน : 155 ,โดย : ]
ดูทั้งหมด..6

EB-24

EB 24 หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง

คำสั่งการป้องกันปราบปรามการทุขริต มาตรการป้องกันการทุจริต หนังสือขออนุญาตเผยแพร่สรุปผล
    [-] [วันที่ : 2020-06-02 ,อ่าน : 160 ,โดย : ]
EB 24 มาตรการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามมาตรฐาน+ขออนุญาต+ประกาศ สสอ.วาปีปทุมว่าด้วยวิธีปฏิบัติเพื่อป้องกันการทุจริต 8 มาตาการ+ขออนุญาตเผนแพร่ แบบฟอร์มประกาศ
    [-] [วันที่ : 2020-06-01 ,อ่าน : 167 ,โดย : ]
รายงานผลการวิเคราะหฺความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจจะเกิดผลต่อประโยชนืทับซ้อน
    [-] [วันที่ : 2020-03-03 ,อ่าน : 198 ,โดย : ]
EB 24 2563
    [-] [วันที่ : 2020-03-03 ,อ่าน : 167 ,โดย : ]
Print Screen EB 2463
    [-] [วันที่ : 2020-03-03 ,อ่าน : 151 ,โดย : ]
Print screen EB24
    [-] [วันที่ : 2020-03-02 ,อ่าน : 159 ,โดย : ]
ดูทั้งหมด..10

EB-25

EB 25 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

EB 25 Moph Code Of Conduct
    [-] [วันที่ : 2020-06-02 ,อ่าน : 157 ,โดย : ]
ข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาบรรณฯ
    [-] [วันที่ : 2020-03-16 ,อ่าน : 150 ,โดย : ]
MOPH CODE CONDUCT
    [-] [วันที่ : 2020-03-15 ,อ่าน : 169 ,โดย : ]
แนวทางการปฏิบัติตามจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข
    [-] [วันที่ : 2020-03-10 ,อ่าน : 163 ,โดย : ]
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
    [-] [วันที่ : 2020-03-10 ,อ่าน : 164 ,โดย : ]
คำสั่งมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติ สสอ.วาปีปทุม
    [-] [วันที่ : 2020-03-10 ,อ่าน : 172 ,โดย : ]
แจ้งแนวทางและคู่มือปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ
    [-] [วันที่ : 2020-03-10 ,อ่าน : 173 ,โดย : ]
ประกาศ สป.ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อ จัดจ้าง
    [-] [วันที่ : 2020-03-09 ,อ่าน : 158 ,โดย : ]
EB25-2563 สสอ.วาปีปทุม
    [-] [วันที่ : 2020-03-03 ,อ่าน : 162 ,โดย : ]
Print screen EB 25
    [-] [วันที่ : 2020-03-03 ,อ่าน : 161 ,โดย : ]