More open, to more transparent : MOIT (2565) (ปีงบประมาณ 2565)

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ดูทั้งหมด..59

MOIT-2

แบบ สขร.1 สสอ.วาปีปทุม 2565
    [-] [วันที่ : 2022-03-28 ,อ่าน : 14 ,โดย : นายยงยุทธ คำอาจ ]
รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้าง 2565
    [-] [วันที่ : 2022-03-28 ,อ่าน : 16 ,โดย : นายยงยุทธ คำอาจ ]
MOIT2 คู่มือปฏิบัติงาน สสอ.1
    [-] [วันที่ : 2022-03-28 ,อ่าน : 15 ,โดย : นายยงยุทธ คำอาจ ]
MOIT2 คู่มือปฏิบัติงาน สสอ.2
    [-] [วันที่ : 2022-03-28 ,อ่าน : 17 ,โดย : นายยงยุทธ คำอาจ ]
MOIT2 คู่มือปฏิบัติงาน สสอ
    [-] [วันที่ : 2022-03-28 ,อ่าน : 16 ,โดย : นายยงยุทธ คำอาจ ]
MOIT2 คู่มือปฏิบัติงาน สสอ
    [-] [วันที่ : 2022-03-28 ,อ่าน : 14 ,โดย : นายยงยุทธ คำอาจ ]
MOIT2 คู่มือปฏิบัติงาน สสอ.1
    [-] [วันที่ : 2022-03-28 ,อ่าน : 16 ,โดย : นายยงยุทธ คำอาจ ]
MOIT2 คู่มือปฏิบัติงาน สสอ.6
    [-] [วันที่ : 2022-03-28 ,อ่าน : 16 ,โดย : นายยงยุทธ คำอาจ ]
MOIT2 คู่มือปฏิบัติงาน สสอ7
    [-] [วันที่ : 2022-03-28 ,อ่าน : 16 ,โดย : นายยงยุทธ คำอาจ ]
MOIT2 คู่มือปฏิบัติงาน สสอ8
    [-] [วันที่ : 2022-03-28 ,อ่าน : 14 ,โดย : นายยงยุทธ คำอาจ ]
ดูทั้งหมด..8

MOIT-4

ใบจัดสรร 2565
    [-] [วันที่ : 2022-03-21 ,อ่าน : 14 ,โดย : นายยงยุทธ คำอาจ ]
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2560
    [-] [วันที่ : 2022-03-21 ,อ่าน : 16 ,โดย : นายยงยุทธ คำอาจ ]
แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจการจัดซื้อ จัดจ้างไม่เกิน 100.000
    [-] [วันที่ : 2021-12-27 ,อ่าน : 14 ,โดย : นายยงยุทธ คำอาจ ]
แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจการจัดซื้อ จัดจ้างเกิน 100.000
    [-] [วันที่ : 2021-12-27 ,อ่าน : 16 ,โดย : นายยงยุทธ คำอาจ ]
แบบขอเผยแพร่แบบแสดงแสดงความบริสุทธิ์ใจ
    [-] [วันที่ : 2021-12-27 ,อ่าน : 15 ,โดย : นายยงยุทธ คำอาจ ]
MOIT 4 บันทึกข้อความแจ้งการจัดซื้อจัดจ้าง(ยังไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ) -แจ้งขอเผยแพร่ฯ
    [-] [วันที่ : 2021-12-20 ,อ่าน : 57 ,โดย : นายยงยุทธ คำอาจ ]
MOIT4 คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปิด-ปลดพยานรับรองประกาศฯ
    [-] [วันที่ : 2021-12-20 ,อ่าน : 14 ,โดย : นายยงยุทธ คำอาจ ]
MOIT 4
    [-] [วันที่ : 2021-12-13 ,อ่าน : 51 ,โดย : นายยงยุทธ คำอาจ ]
ดูทั้งหมด..4

MOIT-7

แจ้งประกาศ จังหวัดมหาสารคาม.เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดทำคำมั่นเพื่อพัฒนา ปรับปรุงตนเองกรณีข้าราชการมีผลการปฏิบัติราชการในระดับต้องปรับปรุง ปี ๒๕๖๕
    [] [วันที่ : 2022-03-28 ,อ่าน : 18 ,โดย : นายยงยุทธ คำอาจ ]
ประกาศจังหวัดมหาสารคาม แนวปฏิบัติในการจัดทำคำมั่นเพื่อพัฒนาปรับปรุงตนเอง
    [-] [วันที่ : 2022-03-28 ,อ่าน : 14 ,โดย : นายยงยุทธ คำอาจ ]
ประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ
    [-] [วันที่ : 2022-03-28 ,อ่าน : 16 ,โดย : นายยงยุทธ คำอาจ ]
ายงานการประชุมประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565
    [] [วันที่ : 2022-03-21 ,อ่าน : 14 ,โดย : นายยงยุทธ คำอาจ ]