สำนักงานสาธารณสุขอำเภอยางสีสุราช
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอยางสีสุราช
ภาพนายก
นายยุทธศาสตร์ แก้ววิเศษ
สาธารณสุขอำเภอยางสีสุราช
จัดตั้งใหม่เมื่อวันที่ 01 เมษายน 2562
ดาวน์โหลดตราอัตลักษณ์กระทรวงฯ logo
logo

Archives New !!

หนังสือราชการ (ใหม่ !! รอลงรับ)

 • การรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายมุ่งเน้นของจังหวัดมหาสารคาม ในการประชุมประจำเดือนคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม(กวป)
      [มค 0032.002/ว 4002 : ปกติ] [วันที่ : 2021-12-03 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : รพช./สสอ/หัวหน้ากลุ่มงานฯ ]
 • ขอเชิญประชุมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับจังหวัด PMQA
      [มค 0032.002/ว 21919 : ปกติ] [วันที่ : 2021-12-03 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : นายอำเภอทุกอำเภอ ]
 • ขอเปลี่ยนแปลงวันประชุม
      [มค 0032.002/ว 4006 : ปกติ] [วันที่ : 2021-12-03 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : รพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ ]
 • การเตรียมความพร้อมเพื่อรับสถานการณ์ภัยหนาว
      [มค 0032.002/ว 4007 : ปกติ] [วันที่ : 2021-12-03 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : รพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง ]
 • ข้อสั่งการในการประชุมทางไกลฯ
      [มค 0032.002/ว 4008 : ปกติ] [วันที่ : 2021-12-03 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : รพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงาน ]
 • ส่งสรุปรายงานการประชุมและข้อสั่งการในการประชุมทางไกลฯ
      [มค 0032.002/ว 4009 : ปกติ] [วันที่ : 2021-12-03 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : รพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ ]
 • ขอให้ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลและจัดทำทะเบียนการฉีดวัคซีนปองกัน COVID-19
      [มค 0032.002/ว 4010 : ด่วนที่สุด] [วันที่ : 2021-12-03 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : รพ.มค/รพช/สสอ.ทุกแห่ง ]
 • การเร่งรัดการฉีดวัคซีนให้ครอบคลุมในพื้นที่เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของดรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
      [มค 0032.007/ว 4011 : ปกติ] [วันที่ : 2021-12-03 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : รพ.มค/รพช/สสอ ]
 • ขอส่งสำเนาหนังสือ
      [มค 0032.001.5/ว 4012 : ปกติ] [วันที่ : 2021-12-03 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : รพ.มค/รพช/สสอ/หน.กลุ่มงาน ]
 • การพิจารณาบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ประจำปี 2564
      [มค 0032.009/ว 21977 : ปกติ] [วันที่ : 2021-12-03 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : นายอำเภอทุกอำเภอ ]
 • ขอส่งหนังสือประชาสัมพันธืการฝึกอบรม หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง
      [มค 0032.012/ว 4016 : ปกติ] [วันที่ : 2021-12-03 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ]
 • รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจ้างเป็นพนักงานทั่วไป
      [มค 0032.012/ว 4017 : ปกติ] [วันที่ : 2021-12-03 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : รพ.มค รพช สสอ หัวหน้ากลุ่มงาน ทุกแห่ง ]
 • ดูทั้งหมด..8490

  Archives

  หนังสือราชการ (ลงรับในระบบสารบรรณ)

 • ระบบประชุมทางไกล Zoom Meeting การเข้าเฝ้ารับพระราชทานเข็มอาสาสมัคร พอ.สว
      [มค 0032.003/ว 3997 : ปกติ] [วันที่ : 2021-12-03 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : รพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ ]
 • ขอให้ทุกหน่วยตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานคอมพิวเตอร์
      [มค 0032.002/ว 3980 : ปกติ] [วันที่ : 2021-12-02 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : รพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุก ]
 • ขอให้บุคลากรประเมินความสุขของบุคลากรกระทรวงสาธารณสุขฯ
      [มค 0032.012/ว 3981 : ปกติ] [วันที่ : 2021-12-02 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : รพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ ]
 • ขอให้บุคลากรประเมินความสุขของบุคลากรกระทรวงสาธารณสุขฯ
      [มค 0032.012/ว 3981 : ปกติ] [วันที่ : 2021-12-02 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : รพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ ]
 • ขอส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดฯ
      [มค 0032.009/ว 3983 : ปกติ] [วันที่ : 2021-12-02 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : นายอำเภอทุกอำเภอ ]
 • Yangsi District Public Health Office ©2021

  Design by: bancha_u@hotmail.com