สำนักงานสาธารณสุขอำเภอยางสีสุราช
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอยางสีสุราช
ภาพนายก
นายยุทธศาสตร์ แก้ววิเศษ
สาธารณสุขอำเภอยางสีสุราช
จัดตั้งใหม่เมื่อวันที่ 01 เมษายน 2562
ดาวน์โหลดตราอัตลักษณ์กระทรวงฯ logo
logo
ดูทั้งหมด..6305

Archives

หนังสือราชการ (ลงรับในระบบสารบรรณ)

 • new ขอส่งผลการประเมินรับรองผลการดำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนระดับอำเภอฯ
      [มค 0032.00/ว 3241 : ปกติ] [วันที่ : 2020-11-23 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : รพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง ]
 • new ขอส่งแผนการตรวจสอบภายในและส่งสำเนาคะสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายในภาคืเครือข่ายระดับจังหวัด 2564
      [มค 0032.001.4/ว 3248 : ปกติ] [วันที่ : 2020-11-23 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : รพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง ]
 • ขอเชิญเป็นวิทยากรการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และรับโล่ประกาศเกียรติคุณฯ
      [มค 0032.002/ว 20986 : ปกติ] [วันที่ : 2020-11-18 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : นายอำเภอฯ ]
 • แจ้งจัดสรรงบประมาณให้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุกแห่ง
      [มค 0032.002/ว 3232 : ปกติ] [วันที่ : 2020-11-18 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : สสอ.ทุกแห่ง ]
 • แจ้งแนวทางการขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2564
      [มค 0032.012/ว 3233 : ปกติ] [วันที่ : 2020-11-18 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง ]
 • Yangsi District Public Health Office ©2020

  Design by: bancha_u@hotmail.com