สำนักงานสาธารณสุขอำเภอยางสีสุราช
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอยางสีสุราช
ภาพนายก
นายยุทธศาสตร์ แก้ววิเศษ
สาธารณสุขอำเภอยางสีสุราช
จัดตั้งใหม่เมื่อวันที่ 01 เมษายน 2562
ดาวน์โหลดตราอัตลักษณ์กระทรวงฯ logo
logo
ดูทั้งหมด..7460

Archives

หนังสือราชการ (ลงรับในระบบสารบรรณ)

 • new ขอความร่วมมือกำกับติดตามการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฯของทหารกองเกินที่ถูกเข้ากองประจำการ ผลัดที่ 1 ประจำปี 2564
      [มค 0032.007/ว 2085 : ด่วนที่สุด] [วันที่ : 2021-06-14 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : รพ.มค/รพช/สสอ ]
 • new ส่งสำเนาหนังสือเรื่องการออกประกาศของนายกรัฐมนตรี แบับลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2564
      [มค 0032.002/ว 2086 : ปกติ] [วันที่ : 2021-06-14 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : รพ.มค/รพช/สสอ/หน.กลุ่มงาน ]
 • new ส่งสรุปรายงานการประชุมทางไกล ฯศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 82/2564
      [มค 0032.00/ว 2087 : ปกติ] [วันที่ : 2021-06-14 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : รพ.มค/รพช/สสอ/หน.กลุ่มงาน ]
 • new ข้อสั่งการในการประชุมทางไกลฯ (EOC)ครั้งที่ 82/2564
      [มค 0032.002/ว 2089 : ปกติ] [วันที่ : 2021-06-14 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : รพ.มค/รพช/สสอ/หน.กลุ่มงาน ]
 • new การติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019ฯ
      [มค 0032.006/ว 2093 : ปกติ] [วันที่ : 2021-06-14 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : รพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง ]
 • Yangsi District Public Health Office ©2021

  Design by: bancha_u@hotmail.com