สำนักงานสาธารณสุขอำเภอยางสีสุราช
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอยางสีสุราช
ภาพนายก
นายยุทธศาสตร์ แก้ววิเศษ
สาธารณสุขอำเภอยางสีสุราช
จัดตั้งใหม่เมื่อวันที่ 01 เมษายน 2562
ดาวน์โหลดตราอัตลักษณ์กระทรวงฯ logo
logo
ดูทั้งหมด..9727

Archives

หนังสือราชการ (ลงรับในระบบสารบรรณ)

 • new การเตรียมความพร้อมเพื่อรับสถานการณ์อุทกภัย
      [มค 0033.002/ว 1958 : ปกติ] [วันที่ : 2022-07-01 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : รพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง ]
 • new ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศ ณ เดือนเมษายน 2565
      [มค 0033.002/ว 1960 : ปกติ] [วันที่ : 2022-07-01 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : รพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ ]
 • new ขอส่งสรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการอนามัยแม่และเด็กจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 2/2565
      [มค 0033.006/ว 1964 : ปกติ] [วันที่ : 2022-07-01 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : นายอำเภอทุกอำเภอ ]
 • new การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการในจังหวัดมหาสารคาม รอบการประเมินที่ 2ฯ
      [มค 0033.012/ว 1966 : ปกติ] [วันที่ : 2022-07-01 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ ]
 • new มอบหมายให้สาธารณสุขนิเทศปฏิบัติหน้าที่ด้านวิชาการในเขตสุขภาพกระทรวงสาธารณสุข
      [มค 0033.010/ว 1968 : ปกติ] [วันที่ : 2022-07-01 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง ]
 • Yangsi District Public Health Office ©2022

  Design by: bancha_u@hotmail.com