หนังสือลงรับทั้งหมด

แสดง 1 ถึง 20 จาก 1,900 ผลลัพธ์

หนังสือราชการ (ลงรับในระบบสารบรรณ)

#เลขทะเบียนเลขที่หนังสือลงวันที่เรื่องจากถึงวันที่ส่งวันที่รับdownload
1-มค 0032.002/ว 1832021-01-19การรายงานผลการดำเนินงานตามประเด็นปัญหาสาธารณสุขในพื้นที่ ในการประชุมประจำเดือน(กวป)สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2021-01-19 11:42:002021-01-19
2-มค 0032.002/ว 1852021-01-19ขอเชิญประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานฯ2021-01-19 14:01:002021-01-19
3-มค 0032.002/ว 1972021-01-19ข้อสั่งการในการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์ และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 13/2564สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ/หนงกลุ่มงาน2021-01-19 14:44:002021-01-19
4-มค 0032.002/ว 1842021-01-19ส่งสรุปรายงานการประชุมและข้อสั่งการในการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC)ครั้งที่ 13/2564สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2021-01-19 13:59:002021-01-19
5-มค 0032.001.5/ว 2022021-01-19ขอความอนุเคราะห์บริจาคช่วยเหลือครอบครัวบุคลากรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2021-01-19 14:58:002021-01-19
6-มค 0032.012/ว 1912021-01-19ขอเชิญเสนอชื่อเพื่อรับรางวัลสตรีทำงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2564สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2021-01-19 14:28:002021-01-19
7-มค 0032.001/ว 1902021-01-19การอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง และหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น ประจำปี 2564สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2021-01-19 14:23:002021-01-19
8-มค 0032.007/ว 1882021-01-19ขอเชิญประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 3/2564สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานฯ2021-01-19 14:11:002021-01-19
9-มค 0032.005/ว 1602021-01-18ขอเชิญประชุมชี้แจงแผนการตรวจราชการฯ ประเด็นที่ 6 ปีงบประมาณ 2564สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2021-01-18 09:26:002021-01-18
10-มค 0032.002/ว 1722021-01-18แจ้งการบันทึกข้อมูลตัวชี้วัดในโปรแกรม Cockpit เขตสุขภาพที่ 7 ไตรมาสที่ 1/2564สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานฯ2021-01-18 15:34:002021-01-18
11-สธ 0232.02/ว1782021-01-18ขอติดตามรายงานระดับความสำเร็จฯสนง.เขตสุขภาพที่ 7สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม2021-01-18 15:25:002021-01-18
12-มค 0032.005/ว 1612021-01-18แจ้งการโอนเงิน CF สนับสนุนสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงยืนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามสสอ.เชียงยืน/หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขฯ2021-01-18 09:30:002021-01-18
13-มค 0032.002/ว 1562021-01-15ขอเชิญประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานฯ2021-01-15 15:54:002021-01-18
14-มค 0032/52021-01-15ขอส่งสรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหน่วยบริการโรงพยาบลนาดุนโรงพยาบาลนาดูนเจ้าพนักงานธุรการ2021-01-18 09:16:002021-01-18
15-มค 0032.003/ว 1522021-01-15แจ้งเลื่อนออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว จังหวัดมหาสารคามสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/หน.กลุ่มงาน2021-01-15 14:33:002021-01-18
16-มค 0032.010/ว 1512021-01-15ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง รายละเอียดการดำเนินการจ่ายค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจ่ายค่าตอบแทน แนบท้ายข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุขฯสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพช/สสอ/หน.กลุ่มงาน2021-01-15 14:29:002021-01-18
17-มค 0032.010/ว 1502021-01-15คำสั่งมอบอำนาจในการอนุมัติการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพช/สสอ/หน.กลุ่มงาน2021-01-15 14:25:002021-01-18
18-มค 0032.010/ว 1492021-01-15กำหนดเขตสุขภาพ และมอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขและผู้รักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ปฏิบัติงานในเขตสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุชสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพช/สสอ/หน.กลุ่มงาน2021-01-15 14:24:002021-01-18
19-มค 0032.010/ว 1472021-01-15ขอส่งเงินสงเคราะห์สมาชิกถึงแก่กรรมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพช/สสอ/หน.กลุ่มงาน2021-01-15 14:19:002021-01-18
20-มค 0032.001.5/ว 1392021-01-15ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ/หน.กลุ่มงาน2021-01-15 11:42:002021-01-18