หนังสือลงรับทั้งหมด

แสดง 1 ถึง 20 จาก 2,744 ผลลัพธ์

หนังสือราชการ (ลงรับในระบบสารบรรณ)

#เลขทะเบียนเลขที่หนังสือลงวันที่เรื่องจากถึงวันที่ส่งวันที่รับdownload
1-มค 0032.002/ว 32532021-09-28ส่งสรุปรายงานการประชุมทางไกลฯศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข(EOC) ครั้งที่ 128/2564สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ2021-09-28 09:40:002021-09-28
2-มค 0032.002/ว 32542021-09-28ข้อสั่งการในการประชุมทางไกลฯศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข(EOC) ครั้งที่ 128/2564สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ/หน.กลุ่มงาน2021-09-28 09:44:002021-09-28
3-มค 0032.001.5/ว 32612021-09-28การจัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ/หน.กลุ่มงาน2021-09-28 10:54:002021-09-28
4-มค 0032.012/ว 32362021-09-23มอบหมายหน้าที่การงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานฯ2021-09-23 15:22:002021-09-23
5-มค 0032.012/ว 32372021-09-23การเบิกจ่ายเงินเพิ่มพิเศษสำหรับบุคลากรสาธารณสุขผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2021-09-23 15:50:002021-09-27
6-มค 0032.002/ว 32162021-09-22การปิดศูนย์ประสานงานรับผู้ป่วยไว้รักษา และศูนย์ปฎิบัติการรับส่งต่อ จังหวัดมหาสารคามสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2021-09-22 09:35:002021-09-22
7-มค 0032.012/ว 32152021-09-22ขอส่งสำเนาหนังสือประชาสัมพันธ์การจัดสัมมนาเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับกลไกการขับเคลื่อนจริยธรรมข้าราชการพลเรือนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ/หน.กลุ่มงาน2021-09-22 09:44:002021-09-22
8-มค 0032.002/ว 32192021-09-22ส่งสรุปรายงานการประชุมทางไกลฯสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2021-09-22 11:46:002021-09-22
9-มค 0032.002/ว 32182021-09-22ข้อสั่งการในการประชุมทางไกลฯสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2021-09-22 11:41:002021-09-22
10-มค 0032.002/ว 32192021-09-22ส่งสรุปรายงานการประชุมทางไกลฯสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2021-09-22 11:52:002021-09-22
11-มค 0032.005/ว 32212021-09-22ส่งรายงานผลการรับฟังความคิดเห็นทั่วไปฯ ระดับเขต ปีงบประมาณ 2564สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานฯ2021-09-22 11:49:002021-09-22
12-มค 0032.002/ว 32042021-09-21ขอเชิญประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2021-09-21 10:15:002021-09-21
13-มค 0032.007/ว 32092021-09-21ขอเชิญประชุมทางไกล แนวทางการตรวจคัดกรองโควิด 19 โดยใช้ชุดตรวจ ATKสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานฯ2021-09-21 14:34:002021-09-21
14-มค 0032.001.1/ว 32102021-09-21ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบุคลากรผู้บันทึกข้อมูลจัดทำเอกสารเกี่ยวกับการให้บริการด้านการอนุญาตสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2021-09-21 15:28:002021-09-21
15-มค 0032.002/ว 31872021-09-20ข้อสั่งการในการประชุมทางไกลฯศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข(EOC) ครั้งที่ 126/2564สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ/หน.กลุ่มงาน2021-09-20 09:24:002021-09-20
16-มค 0032.002/ว 31862021-09-20ส่งสรุปรายงานการประชุมทางไกลฯศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข(EOC) ครั้งที่ 126/2564สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ/หน.กลุ่มงาน2021-09-20 09:21:002021-09-20
17-มค 0032.012/ว 31962021-09-20ขอเชิญร่วมกิจกรรมการเชิดชูบุคลากรสาธารณสุขฯสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานฯ2021-09-20 15:47:002021-09-20
18-มค 0032.002/ว 31792021-09-17ขอเชิญประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2021-09-17 10:54:002021-09-17
19-มค 0032.012/ว 31802021-09-17ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานฯ2021-09-17 11:09:002021-09-17
20-มค 0032.012/ว 31812021-09-17มอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแ่หง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2021-09-17 11:12:002021-09-17