หนังสือลงรับทั้งหมด

แสดง 1 ถึง 20 จาก 2,157 ผลลัพธ์

หนังสือราชการ (ลงรับในระบบสารบรรณ)

#เลขทะเบียนเลขที่หนังสือลงวันที่เรื่องจากถึงวันที่ส่งวันที่รับdownload
1-มค 0032.002/ว 13012021-04-09สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามและการเบิกจ่ายงบประมาณของ สสอ. ปีงบประมาณ 2564สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานฯ2021-04-09 09:03:002021-04-09
2-มค 0032.002/ว 12862021-04-08ส่งรายงานการประชุมทางไกลฯสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2021-04-08 09:51:002021-04-08
3-มค 0032.001.2/ว 12962021-04-08ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2021-04-08 13:56:002021-04-09
4-มค 0032.001.5/ว 12432021-04-07ขอส้่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ/หน.กลุ่มงาน2021-04-07 08:51:002021-04-07
5-มค 0032.002/ว 12512021-04-07ขอเชิญประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ/หน.กลุ่มงาน2021-04-07 10:36:002021-04-07
6-มค 0032.007/ว 12492021-04-07ขอเชิญประชุมทางไกล VDO Conference คณะกรรมการการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานฯ2021-04-07 09:50:002021-04-07
7-มค 0032.001.5/ว 12452021-04-07ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ/หน.กลุ่มงาน2021-04-07 08:57:002021-04-07
8-มค 0032.001.5/ว 12442021-04-07ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ/หน.กลุ่มงาน2021-04-07 08:53:002021-04-07
9-มค 0032.002/ว 12692021-04-07ขอเชิญประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ/หน.กลุ่มงาน2021-04-07 14:25:002021-04-07
10-มค 0032.001.5/ว 12712021-04-07ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2021-04-07 14:31:002021-04-07
11-มค 0032.001.5/ว 12702021-04-07ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2021-04-07 14:28:002021-04-07
12-มค 0032.001.5/ว 12682021-04-07ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2021-04-07 14:24:002021-04-07
13-มค 0032.001.3/ว 12662021-04-07แนวทางปฏิบัติการงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญาสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ/หนงกลุ่มงาน2021-04-07 14:09:002021-04-07
14-มค 0032.001.3/ว 12652021-04-07ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ/หน.กลุ่มงาน2021-04-07 14:07:002021-04-07
15-มค 0032.001.3/ว 12642021-04-07ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ/หน.กลุ่มงาน2021-04-07 14:01:002021-04-07
16-มค 0032.002/ว 12772021-04-07แจ้งการบันทึกข้อมูลตัวชี้วัดในโปรแกรม Cockpit เขตสุภภาพที่ 7 ไตรมาสที่ 2/2564สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหน.กลุ่มงานทุกกลุ่มงาน2021-04-07 15:49:002021-04-07
17-มค 0032.002/ว 12322021-04-05ขอความร่วมมือเผยแพร่ชุดวีดีทัศน์เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนฯสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2021-04-05 10:23:002021-04-05
18-มค 0032.002/ว 12282021-04-05ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย วันจักรีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานฯ2021-04-05 09:31:002021-04-05
19-มค 0032.012/ว 12262021-04-05แจ้งรายชื่อผู้ได้รับอนุมัติเข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น รุ่นที่ 30สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช/สสอ/หน.กลุ่มงาน2021-04-05 09:23:002021-04-05
20-มค 0032.001.1/ว 12142021-04-02ขอส่งคำสั่งแต่งตั้งผู้อยู่เวรและผู้ตรวจเวรรักษาการณ์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามผู้บริหารฯ/หน.กลุ่มงาน2021-04-02 09:34:002021-04-02