สำนักงานสาธารณสุขอำเภอยางสีสุราช
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอยางสีสุราช
ภาพนายก
นายยุทธศาสตร์ แก้ววิเศษ
สาธารณสุขอำเภอยางสีสุราช
จัดตั้งใหม่เมื่อวันที่ 01 เมษายน 2562
ดาวน์โหลดตราอัตลักษณ์กระทรวงฯ logo
logo
ดูทั้งหมด..6569

Archives

หนังสือราชการ (ลงรับในระบบสารบรรณ)

 • new ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
      [มค 0032.012/ว 203 : ปกติ] [วันที่ : 2021-01-20 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ ]
 • new ส่งชุดของขวัญปีใหม่ กระทรวงสาธารณสุข 2564 คนไทยทุกครอบครัวมีหมอประจำตัว 3 คน
      [มค 0032.014/ว 204 : ปกติ] [วันที่ : 2021-01-20 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : รพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง ]
 • new ส่งสิ่งสนับสนุนการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม)
      [มค 0032.014/ว 205 : ปกติ] [วันที่ : 2021-01-20 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : รพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง ]
 • new คู่มือการป้องกันการกระทำความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคล
      [มค 0032.001.4/ว 206 : ปกติ] [วันที่ : 2021-01-20 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : รพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ ]
 • new ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการออกหนังสือรับรองหมอพื้นบ้าน ประจำปี 2564
      [มค 0032.011/ว 1135 : ปกติ] [วันที่ : 2021-01-20 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : นายอำเภอทุกอำเภอ ]
 • Yangsi District Public Health Office ©2021

  Design by: bancha_u@hotmail.com